Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 27

Продовження додатку В

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

1

2

4

3

3

3

Матеріальні витрати

230

161,3

252,9

583,8

1078,9

Витрати на оплату праці

240

935,4

697,1

1063,3

1614,5

Відрахування на соціальні заходи

250

333,2

240,4

395,2

672,4

Амортизація

260

59,7

147,6

447,9

549,6

Інші операційні витрати

270

228,1

403,2

576,6

946,0

Разом

280

1718,0

1741,2

3066,8

4861,4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

1-ий

рік

2-ий

рік

3-ий

рік

4-ий

рік

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340