Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. КАРАЗІНА


          Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови


                         Факультет іноземних мов

Д И П Л О М Н А   Р О Б О Т А

М А Г І С Т Р А

Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини

Виконавець:        студентка V курсу

                  Романюк О.М.

Консультант:        ст. викладач                                         Слюнін О.В.

Рецензент:            канд. філ. наук,                                                   доцент Каминін І.М.

Дипломна робота

рекомендована до захисту

засіданням кафедри

Протокол №  _  від  "__ " ____________  2008 р.

Зав. кафедри    _____________________  Черноватий Л.М.

Харків         2008 р.

            ЗМІСТ

Вступ         .......................................................................................................4

Розділ 1      Термінологічні особливості перекладу науково-технічних

текстів............................................................................................................. 8

1.1.  Переклад термінів в науково-технічній літературі. Загальні

положення....................................................................................................... 8

1.2.  Термін та термінологія. Основні риси та вимоги до термінів ........10

1.3.  Класифікація лексичних компонентів технічної літератури ..........11

1.4.  Утворення термінів та особливості перекладу термінів різних

типів.................................................................................................................12

1.5.  Особливості термінів та термінологічних систем, що можуть

впливати на якість перекладу ...................................................................... 23

1.5.1. Синонімія термінів в англійських та українських текстах.... 24

1.5.2. Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів і їх

переклад................................................................................................ 25

1.6. Типи перекладацьких відношень мовних одиниць та їх переклад..... 27

1.7.  Способи перекладу лексичних одиниць...............................................33

1.8.  Перекладацькі лексичні трансформації................................................38

Висновки до першого розділу....................................................................... 44

Розділ 2      Явища перекладацьких трансформацій у перекладі англомовних медичних текстів у галузі лімфатичної та імунної систем ........................ 46

2.1. Особливості застосування перекладацьких трансформацій у текстах

в галузі лімфатичної та імунної систем.........................................................46

2.2.   Конкретизація значення слова............................................................47

2.3.    Генералізація значення слова...............................................................48

2.4.  Модуляція.............................................................................................. 49

2.5.    Додавання слова....................................................................................50

2.6.    Вилучення слова.................................................................................... 51

2.7.    Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови..... 52

2.8     Перестановка слова............................................................................... 53

2.9.  Правила застосування лексико-семантичних трансформацій ......... 54

2.10.  Хибні друзі перекладача ...................................................................... 55

2.11. Аналіз засобів перекладу ......................................................................58

2.11.1. Визначення словникових відповідників...................................58

2.11.2. Аналіз транскодування ............................................................. 60

2.11.3. Аналіз калькування.....................................................................61

2.11.4. Аналіз описового перекладу .....................................................62

Висновки до другого розділу...........................................................................63

Загальні висновки..............................................................................................66

Список використаної літератури..................................................................... 69

Summary.............................................................................................................72

Додаток А.           Оригінал тексту.............................................................................76

Додаток Б.  Текст перекладу............................................................................ 88

Додаток В. Англо-український та українсько-англійський словники....... 101

ВСТУП

Похожие материалы

Информация о работе