Вивчення лексичних та прагматичних особливостей перекладу англомовних політичних промов австралійських політиків

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Сьогодні як в українськомовному, так і в англомовному суспільстві цілком зрозумілою є здатність мови впливати на ставлення людей до фактів та подій, зокрема вплив мови на політичну галузь, що і обумовлює інтерес науковців до мови політики. Якщо політичне виявляється тільки через мовлення, то адекватне розуміння політичного мовлення є необхідною умовою для адекватного вивчення політики.

Актуальність нашого дослідження зумовлюється підвищеним інтересом до  сфери політичного дискурсу, зокрема до мовних засобів, риторичних прийомів, що використовуються сучасними політиками з метою здійснення впливу на аудиторію. Всі ці аспекти політичного дискурсу вже досліджувались, але саме перекладацькі аспекти ще не отримали належної уваги дослідників.

        Мета роботи полягає у вивченні лексичних та прагматичних особливостей перекладу англомовних політичних промов. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:

-         уточнити поняття дискурсу;

-          визначити поняття політичного дискурсу;

-         дослідити основні характеристики політичної промови як підвиду політичного дискурсу;

-         виділити лексичні та прагматичні особливості політичної промови;

-         розглянути перекладацькі прийоми і трансформації, які застосовуються при перекладі англомовних політичних промов українською.

Об’єктом дослідження є англомовні промови сучасних політичних діячів.

Предметом вивчення є лексичні та прагматичні особливості перекладу політичних промов.

Матеріалом дослідження слугували скрипти промов австралійських політиків. Загальний обсяг досліджуваного матеріалу складає 400 тисяч друкованих знаків.

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення дослідницької мети були використані:

-         прагматичний аналіз;

-         метод перекладацького аналізу тексту, що дозволило досягти більшої адекватності при перекладі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проаналізовано мовні особливості сучасних політичних промов, а також лексичні та прагматичні труднощі перекладу.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її висновки сприяють розвитку теорії дискурсу, прагмалінгвістики, є внеском у розвиток політичної лінгвістики, а також до стилістики, зокрема політичних текстів.

Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю використання його результатів та висновків у теоретичних курсах з дискурс-аналізу, теорії та практики перекладу, стилістики, прагмалінгвістики, а також у спецкурсах з політичної журналістики.

Отримані результати можна підсумувати у наступних положеннях:

1.  Політичний дискурс, як вид мовної комунікації, орієнтований

Похожие материалы

Информация о работе