Класи неорганічних сполук, страница 8

     Назви оксидів .

    Назви оксидів можна побудувати за допомогою числових префіксів: Sb2O3 — дистибій триоксид (стибій (ІІІ) оксид), N2О5 — динітроген пентаоксид, Аl2О3 - алюміній сесквіоксид ( сескві = півтора).

     Оксиди поділяються на солеутворюючі і несолеутворюючі (СО, NО, N2О). Перші поділяються на основні , кислотні і амфотерні.

    Основними називаються оксиди, що утворюють солі при взаємодії з кислотами або кислотними оксидами. Їм відповідають основи: СаО - Са(ОН)2, FеО - Fе(ОН)2, К2О - КОН. Основними можуть бути тільки оксиди металів.

     Кислотними  називаються оксиди, що утворюють  солі  взаємодією з основами або основними оксидами. Їм відповідають кислоти SО2 - Н23, Р2О5 - Н3РО4, N2О5 - НNО3. Ці оксиди називаються ангідридами кислот. Кислотні оксиди утворюються неметалами і деякими металами,  які проявляють вищий ступінь окиснення. Наприклад:  манган (VІІ) оксиду Мn2О7 відповідає манганатна (VІІ) кислота НМnО4,  хром (VI) оксиду СrО3 - хроматна  (VІ) кислота Н2СrО4.

    Амфотерними називаються оксиди, що утворюють солі як з кислотами, так і  з основами,  наприклад:  ZnО; Аl2О3; РbО; Сr2О3.

    Властивості оксидів пов’язані з положенням елементів у Періодичній системі. Так, властивості оксидів елементів ІІІ періоду  ( Na2O,  MgO,  Al2O3,  SіO2,  Р2О5, SO3,  Сl2O7)  змінюються зі збільшенням порядкового номера елемента від основних  (Na2O,  MgO) через амфотерні  (Al2O3)  до  кислотних (SіO2, Р2О5, SO3,  Сl2O7).

          Ступінь окиснення елементів також впливає на властивості їх  оксидів: оксиди елементів нижчого ступеню окиснення  проявляють основні властивості, середнього —  амфотерні, вищого — кислотні. Наприклад: CrO — основний оксид, Cr2O3 — амфотерний, CrО3 —  кислотний.