Класи неорганічних сполук, страница 5

             n = m/M;  n = N/NА;  n = V/Vm

де  m – маса речовини, г;  М-молярна маса речовини, г/моль;  N  - число часток речовини, NА  - число Авогадро, моль-1; V  - об¢єм  речовини, л;   Vm- молярний об¢єм речовини, л/моль.

    Молярна маса – це маса  одного моля речовини, позначається через М і має розмірність г/моль ( кг/моль, кг ´моль-1). У г/моль вона чисельно  дорівнює відносній  молекулярній масі. Доведемо це.

Нехай n = 1моль., тоді маса 1 молю  є  масою NА молекул;  m – маса однієї молекули, m = Мr´1 а.о.м.

                       М = Мr´(1,66.10-24 г) ´ (6,02 .1023моль-1) = Мr,(г . моль-1)

    Молярний об¢єм - об¢єм газоподібної речовини або суміші газів, в якому міститься один моль речовини (6,02 .1023  молекул).

                           Vm = V/n

На відміну від молярної маси, молярний об¢єм газу залежить від умов – тиску і температури. В хімії найчастіше використовують молярний об¢єм газу за нормальних умов ( Т°= 273 К, Р°= 101,325 кПа)- V° = 22,4 л/моль.

                             2.  Класи неорганічних  сполук

    Предметом вивчення  хімії є хімічні елементи. За хімічними властивостями розрізняють елементи з металічними та неметалічними властивостями.

      З 107 елементів Періодичної системи більш 80  мають металічні властивості. Хімічні властивості металічних елементів зумовлені здатністю їх  атомів віддавати електрони і перетворюватись у катіони, тобто проявляти відновлюючі властивості: Me - ne —Меn+  . До металів  належать  всі  елементи   побічних   або   В груп  Періодичної   системи, елементи ІА ( крім Гідрогену), ІІА груп, лантаноїди, актіноїди. З елементів ІІІА-VІІІА груп, ті,  які  розміщуються нижче діагоналі, проведеної крізь  В-Sі-Аs-Те-Аt, належать до металів, останні - до неметалів. Наприклад, до металічних елементів  належать  Літій,  Калій,  Кальцій,  Ферум,  Купрум,  Неодим. Елементи, які розміщені поблизу вказаної межі, проявляють властивості одночасно металів і неметалів.  Це, наприклад, Бор, Арсен, Станум, Плюмбум. Проявляючи різний ступінь окиснення,  елементи можуть мати різні властивості         (Ферум, Манган, Хром  та інші.).