Класи неорганічних сполук, страница 4

   Формули  немолекулярних сполук базуються на результатах дослідів елементного аналізу і теж показують  якісний і кількісний склад сукупності частинок, що утворюють  ці  речовини. Наприклад, речовина  калій карбонат  складається з сукупності атомів  Калію, Карбону і Оксигену у співвідношенні 2:1:3, тому формула  буде К2СО3.

      Іоном називається заряджена  частинка, яка утворюється внаслідок відщеплення або  приєднання  електронів та внаслідок електролітичної дисоціації.  Позитивно заряджений іон називається катіоном ( К+, Н+), негативно заряджений – аніоном ( ОН-, СО32-).

    Відносна молекулярна маса – це  величина,  що визначається відношенням маси молекули до величини  1 а.о.м. Відносна молекулярна маса розраховується за хімічною формулою і дорівнює сумі відносних атомних мас усіх атомів, які входять до складу молекули.

                          Мr  (АаВв)  = а . Аr(A) + в . Ar (B)

Наприклад,  Мr  (Н2О)  = 2 . Аr(Н) + 1 . Ar (О) = 2 . 1,008 + 1 . 15,99 =                       17,9916 » 18.

Відносні атомні і молекулярні маси – безрозмірні величини. Вони чисельно дорівнюють атомній і молекулярній масам, вираженим у а.о.м. Наприклад, молекулярна маса води А (Н2О) = 18 а.о.м.

    Кількість речовини  (n) визначається числом частинок – структурних одиниць речовини, з яких вона складається: молекул, атомів, іонів, електронів,  протонів, тощо. Одиницею вимірювання кількісті  речовини  є  моль.

    Моль – кількість речовини, що містить стільки структурних  або формульних одиниць, скількі атомів містяться у ізотопі Карбону 12С масою 0,012 кг. Один моль містить 6,02 .1023   частинок. Ця величина називається сталою Авогадро, позначається Nі  має розмірність   моль -1. Наприклад, 1 моль води Н2О містить 6,02 .1023 молекул, 1 моль хлориду натрію NaCl містить  6,02 .1023   формульних одиниць, 1 моль іонів міді Сu 2+ містить 6,02 .1023   іонів  міді.