Класи неорганічних сполук, страница 20

V. Визначення атомної маси елементу

      Приклад 6. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу з водою виділилось 5, 6 л водню за н.у. Визначити метал.

Розв’язок:

1.  n (H2) - ?

             n (H2) = V(H2) / VM(H2) = 5,6 л : 22,4 л/моль = 0,25 моль

       2. n (Ме) - ?

              Ме + 2Н2О ®  Ме(ОН)2 + Н2­

стехіометричне співвідношення  кількостей  сполук (  згідно з рівнянням реакції) складає:

n (Н2) : n ( Ме) = 1 : 1, тому n( Ме) = n (Н2) = 0,25 моль

       3. А(Ме) - ?

            А(Ме)  = m(Me)/ n( Ме)  = 34,25 г : 0,25 моль = 137 г/моль

           По Періодичній таблиці знаходимо елемент з металічними властивостями. Це – елемент Барій, якому відповідає проста сполука барій.

Відповідь:  В реакції брав участь метал  барій.

VI. Розрахункові задачи, в яких  використуються   речовини, що містять домішки. Визначення масової частки виходу.

Приклад 7.  Руда містить 10% халькопіриту СuFeS2. З однієї тони руди виплавляють 33 кг міді. Визначте масову частку виходу міді від теоретично можливого.

Роз’язок:

1. m ( речовини  CuFeS2 у 1 тоні руди) - ?

    m ( CuFeS2 ) = 1000 кг .0,1 = 100 кг

2.m(Cu),  яку можна добути з 100 кг CuFeS( теоретична маса добутої міді)- ?

    М(CuFeS2) = 1.63,5 + 1 . 56 + 2 . 32 = 183, 5 г/моль

    183, 5 г CuFeS2   містять – 63,5,5 г Cu

    100 кг  CuFeS2  містять – х  кг Cu ;      х = (100.63,5) /183,5 = 34,5 кг Сu

3.w ( виходу ) - ?

     w = (m  прак/ m теор) 100% =   33 кг/34,5 кг . 100% =  95,6%.

Відповідь: Масова частка виходу від теоретичного складає  95,6 %.

     Приклад 8.При дії розчину сульфатної кислоти на 1 кг технічного карбонату магнію виділилось 224 л вуглекислого газу за н.у. Визначте масову частку домішок у зразку технічного карбонату магнію.

Розв’язок:

1.m( MgCO3, при взаємодії з якою виділилось 224 л СО2 ) - ?