Класи неорганічних сполук, страница 23

3.w (CuSO4) - ?

    200 г -  100%

      16 г -    х % ;   х = 8 %.

Відповідь: Масова частка CuSOу розчині складає 8 %.

Приклад 13.  Визачити маси розчинів m1 i m2 з масовими частками кислоти w1 =10% і w2= 90%, які необхідні для приготування 160 г (m3) розчину кислоти з масовою часткою кислоти w3 = 30 %.

Розв’язок.

Задачу можна  розв’язати  якщо, використовуючи умови, скласти  і вирішити систему математичних рівнянь з двома невідомими.

  Маса кінцевого розчину дорівнює сумі мас вихідних розчинів, тобто 

m1 + m2 = m3.  Маса  кислоти  у кінцевому розчині дорівнює сумі мас кислот у вихідних розчинах, тобто  w1m1 + w2m2 =  w3m3 . Отже, маємо систему рівнянь:             m1 + m2 = m3

                                          w1m1 + w2m2 =  w3m3

1 m1- ?, m2 = ? :             m1 + m2 = 160

                                     0,1m1 + 0,9m2 =  0,3 .160

m1  = 160 - m2 ;  0,1 ( 160 - m2 )  + 0,9 m= 48 ;  m2  =  40 ( г)

                                                                               m1  = 120 (г)

Відповідь: маси вихідних розчинів дорівнюють m1 =120 г  і  m2  =  40  г .

                                         Питання і задачі

1.  Що називають оксидом, основою, кислотою, сіллю?

2.  Дати класифікацію оксидів, основ, кислот, солей.

3.  Напишіть рівняння реакцій одержання оксидів, основ, кислот, солей.

4.  Які хімічні властивості мають оксиди, кислоти, основи, солі?

5.  Покажіть шляхи взаємних переходів між класами неорганічних сполук.

6.  Вкажіть, до якого класу неорганічних сполук належать такі речовини : MgO; HgS; FeCl3; ZnOHCl; SO3; AlF3; Ca(HCO3)2; H3PO4; Al(OH)3; HBr; Mn2O7; CO; CO2.  Дайте їм назви.