Реконструкція ділянки виробництва перхлорвінілової емалі ХВ-124 блакитного кольору, страница 25

Фреж = (Фкал - Двых - Дпр)*n*tсм /12  ( 10.3 )

Час технологічного циклу розраховується підсумовуванням відповідних операцій.

10.1 Розрахунок потреби й вартості сировини й матеріалів

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах на виробничу програму цеху визначається по кожному виді матеріалу й розраховується по формулі:

PJ = Нjі * В1  ( 10.4 )

де:     j - вид матеріалу, і - вид продукту;

Hjі - норма витрати j-ro сировини й матеріалу на і-й продукт, кг/т;

Bі - випуск 1-го продукту по проекті, т/рік.

Норми витрати сировини й матеріалів узяті з технологічного регламенту.


Таблиця 10.4 – Норми витрати сировини та матеріалів

Найменування сировини

Норми витрат, кг/т

Обсяг виробництва, т/мес

Потреба,

т/міс

1. Смола ГФ-01

304,24

300.00

91,272

2.Діоксид титану

427,51

128,253

3. Хлорпарафин

186,7

56,01

4. Фталоціаніновий блакитній

22,54

6,762

5. Толуол

69,54

20,862

6. Втрати основної речовини

10,53

3,159

Разом

1010,53

300.00

306,318

На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах визначається їхня вартість, що надалі  використається для знаходження суми нормованих оборотних коштів і розрахунку собівартості продукції.

Таблиця 10.5 – Вартість основних видів сировини й ресурсів

Найменування сировини

Ціна, грн/т

Потреба,

т

Вартість,

тис.грн

на 1т емалі

на місяць

на 1т емалі

на місяць

1. Смола ГФ-01

3500

0,3042

91,272

1,1

319,5

2. Диоксид титану

5500

0,4275

128,253

2,4

705,4

3.Хлорпарафин

10000

0,1867

56,01

1,87

560,1

4. Фталоціаніновий блакитній

20000

0,0225

6,762

0,5

135,2

5. Толуол

5000

0,06954

20,862

0,3

104,3

Разом

0,06954

20,862

0,3

104,3

10.2 Визначення витрати й вартості енергоресурсів

Потреба в електроенергії визначається для кожного встаткування на підставі  величини встановленої потужності Sk (квт) і часу роботи устаткування в зміні Фдк (година/мес), а потім підсумується по всьому устаткуванню:

 ( 10.5 )

Де:     кз - коефіцієнт завантаження;

ко - коефіцієнт одночасності;

кп - коефіцієнт втрат.

Таблиця 10.6 – Розрахунок вартості електроенергії

Наймену-вання устатку-вання

Встанов-лена потуж-ність, квт

Кількість устаткування

Сумарна потуж-ність,квт

Коеф. Заванта-ження

Коеф. Одночас-ності

Коеф. попиту

Фонд часу роботи устатку-вання, год./міс

Спожи-вана потуж-ність,

квт*ч

Вартість електро-енергії, грн

Куль-овий млин

30

3

90

0,75

0,8

1,06

477,0

27303

7098,90

Змі-шувач поста-новки на тип

30

1

30

477,00

9101,1

2366,30

Змі-шувач лаку

10

1

10

477,00

3033,7

788,77

Разом

70

130

39438,3

10253,9

10.3 Організаційний план

Організаційний план передбачає визначення явочного й облікового складу працівників. Для нормованих робіт чисельність робітників визначається з урахуванням кількості робочих місць або кількості  апаратів, що обслуговують, і норми обслуговування.

При цьому використається формула:

 ( 10.6 )

де:     Ря - добова потреба в основних робітників, чол/доб;

А - число  апаратів, що обслуговують, шт.,