Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах)

Страницы работы

Содержание работы

          Порядок проведення спостережень при груповому фотографуванні робочого часу такий, як при індивідуальному. На підставі аналізу робляться висновки про раціональність існуючого поділу праці та її кооперації, розробляються заходи щодо усунення недоліків в організації праці, що призводять до різного роду втрат робочого часу.

          При вивченні використання робочого часу великої кількості робітників /понад 10 чол./ проводиться масове фотографування робочого часу. Крім виявлення втрат і нераціональних втрат часу при  масовому фотографування встановлюється коефіцієнт зайнятості робітників протягом зміни за умови раціональної організації праці, який може бути використаний для розробки нормативів чисельності робітників, які виконують нестабільні роботи /наприклад, допоміжні/.

          Масове фотографування робочого часу проводять методом моментних спостережень, при якому фіксуються не абсолютні величини витрат часу на окремі види робіт, а число моментів їх виконання. Для досягнення необхідної точності результатів спостережень заздалегідь встановлюється за формулами або відповідними таблицями їх обсяг, тобто число моментів, яке необхідно зафіксувати.

          Спостереження проводять шляхом обходу за здалегідь розробленим маршрутом дільниці, де розташовані робочі місця виконавців. У процесі обходу спостерігач фіксує, чим зайнятий робітник у даний момент, шляхом нанесення позначок у аркуші спостережень.

          У процесі розробки результатів спостереження розраховується кількість моментів за кожним видом витрат робочого часу, а також їх сума та визначається їх процентне вираження.

          Аналіз результатів і розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків виконуються так, як і при індивідуальному та груповому фотографуванні робочого часу. На відміну від фотографування робочого дня при самофотографуванні враховуються лише втрати робочого часу, пов’язані з організаційно-технічними недоліками, які заносить сам робітник до спеціального бланку спостережень.

          Самофотографування проводять з метою залучення до вдосконалення організації праці самих робітників. На підставі аналізу отриманих даних розробляють заходи щодо усунення недоліків, які рекомендується обговорити на зборах трудового колективу, а потім з метою їх реалізації видається відповідний наказ /розпорядження/.

          Хронометраж – вид спостереження, при якому вивчаються циклічно повторювані елементи оперативної роботи, окремі елементи підготовчо-заключної роботи або роботи по обслуговуванню робочого місця.

          Основне призначення хронометражу: визначення тривалості повторюваних елементів операції /прийом та рухів/ для розрахунку або розробки нормативів часу; виявлення та навчання передових методів і прийомів праці з метою передачі цих методів роботи широкому колу робітників; перевірка встановлених норм виробітку; виявлення причин невиконання норм окремими робітниками.

          При вивченні оперативного часу в період підготовки до проведення хронометражу спостерігач вивчав на робочому місті технологічний процес виконання нормативної операції, аналізує його, розчленовує операцію на елементи, вивчає і режим роботи обладнання, організацію робочого місця. Всі виявлені недоліки усуваються до початку спостереження.

          При виборі виконання враховується ступінь виконання ним норм, його кваліфікація, відповідність розряду нормованої роботи та робітника.

          Необхідно також роз’яснити робітнику-виконавцеві цілі хронометражу, а при встановленні норм або розробці нормативів – провести виробничий інструктаж по виконанню операції.

          Перед проведенням хронометражу встановлюється кількість необхідних спостережень, що залежить від тривалості елементів операції, типу виробництва та вимог, які пред’являються до міри точності отриманих даних. З метою отримання більшої точності проводиться більша кількість спостережень.

          Хронометраж може бути безперервним /суцільним/, коли заміри тривалості елементів операції проводять безперервно від початку і до кінця операції, та вибірковим, при якому проводять виміри окремих елементів операції.

          При проведенні безперервного хронометражу у хронокартці відмічають час початку хронометражу, а потім фіксують за поточним часом завершення кожного елемента. Водночас спостерігач робить позначки про відхилення від нормального ходу виконання операції, а також визначав ті вимірювання, при яких були допущені помилки самим спостерігачем.

          Обробка результатів спостережень починається з визначення тривалості виконання окремих елементів операції. При проведенні безперервного хронометражу вона дорівнює різниці показників поточного часу двох суміжних вимірювань. Потім виключаються помилкові /дефектні/ вимірювання, про які зроблено позначки при спостереженні, та складаються хронометражні ряди тривалості виконання кожного елемента операції у всіх вимірюваннях. Якість результатів спостереження характеризується величиною коливань цифрових значень хроноряду. Коливання залежать від виконуваної роботи, характеру участі в ній робітника, тривалості елементів операції, типу виробництва, кваліфікації спостерігача та використовуваних при вимірюванні приладів.

Похожие материалы

Информация о работе