Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 5

          Позначимо норматив на організаційне обслуговування робочого місця b, на технічне обслуговування робочого місця a, на відпочинок та особисті потреби e, норматив часу перерв, які не можна усунути g.

          У цьому разі формула штучного часу набуде такого вигляду:

          За умов одиничного та серійного виробництва час на обслуговування робочого місця, регламентований відпочинок та особисті потреби, час перерв, які не можна усунути, визначається в процентах від оперативного часу. Тоді

          Позначивши суму нормативів на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби і на час перерв, які не можна усунути, через

отримаємо

Наприклад, якщо То = 12 хв; Тд = 3 хв; К = 7%, то

хв.

          Однак, слід мати на увазі, що в типах виробництва, за виключенням масового та великосерійного, крім норми штучного часу Тшт встановлюється ще й норма підготовчо-заключного часу Тпз. Для калькуляції планових і проектних розрахунків необхідно знати штучно калькуляційний час Тшт.к, який визначається з рівності

Тшт.к = Тшт + Тп.з / Р

І являє собою штучний час із часткою підготовчо-заключного часу, що припадає на одну деталь.

          Наприклад, Тшт =10 хв; Тп.з =20 хв; Р = 40 шт.;

                    хв,

де Р – кількість деталей у партії, шт.

          У деяких випадках, наприклад у серійному виробництві, потрібно розрахувати норму часу на обробку партії деталей Тпарт за даною операцією. Норма часу на їх виготовлення являє собою суму підготовчо-заключного часу Тп.з та добутку штучного часу Тшт на число деталей у партії Р:

Тпарт = Тп.з + Тшт * Р

Наприклад, Тп.з = 20 хв; Тшт = 10 хв; Р = 40 шт., коли  Тпарт= 20+(10*40) = 420 хв.

          Норма виробітку Нвир визначається на підставі норми часу і вимірюється в натуральних або умовно-натуральних показниках /кількість виробів, метрів тканини, тонн продукції, кілометрів пробігу і т.п./. У загальному вигляді Нвир можна отримати за формулою

Нвир = Ф*Чр  / Тч ,

де Ф – період, на який встановлюється норма виробітку, чол. змін, діб, міс.; Чр – число робітників, які беруть участь у виконанні роботи; Тч – норма часу за одиницю роботи, чол.-хв, чол.-год.

          Оскільки здебільшого норма виробітку встановлюється на зміну, можна скористатися формулою

Нвир = Тзм / Тч ,

Де Тзм – фонд змінного часу одного або групи робітників, які беруть участь у виконані роботи.

Подпись:            Наприклад, потрібно визначити норму виробітку в штуках, якщо на операцію встановлена норма часу 5 хв. Тоді при восьмигодинному робочому дні норма виробітку

          Норма виробітку є величиною, зворотною нормі часу.

          При зменшенні норми часу норма виробітку зростає, і навпаки, при збільшенні норми часу норма виробітку зменшується.

          Цю залежність можна визначити такими формулами:

   

де у – збільшення /зменшення/ норми виробітку у процентах при зменшені /збільшені/ норми часу на відповідний процент; х – зменшення /збільшення/ норми часу у процентах при збільшенні /зменшенні/ норм виробітку на відповідний процент.

          Абсолютне збільшення норми виробітку

де Вабс – абсолютне збільшення норми виробітку в натуральних показниках; Нвир – діюча норма виробітку у натуральних показниках.

          Припустимо, діюча норма виробітку Н­вир =170 шт. за зміну /8 год/, норма часу знижена на х = 23%, необхідно визначити абсолютне збільшення норми виробітку та нову норму виробітку Нв.н

Вабс = 170*23/100-23 = 51 шт.

Нв.н = Нвир + Вабс;

Нв.н = 170 + 51 = 221 шт.

14.4. Методи встановлення та зміни норм праці

          Аналітичний метод нормування праці. Технічно обґрунтовані норми встановлюються аналітичним методом. Цей метод базується на попередньому аналізі виробничих можливостей робочого місця, проектуванні з урахуванням передового досвіду регламенту продуктивної роботи та визначенні необхідних витрат праці на кожний елемент і операцію загалом.