Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 21

          постанова уряду країни;

          завдання, пов’язані з реалізацією територіальних комплексних схем /басейнових схем/ комплексного використання та охорони вод;

          дані про наявність і використання природоохоронних фондів;

          результати заходів, передбачених у планах науково-технічного розвитку, вдосконалення виробництва і управління /у частині охорони навколишнього середовища та підвищення раціональності використання природних ресурсів/;

          обсяг виробництва основних видів продукції;

          природоохоронні норми та нормативи, які встановлюють гранично допустимі вміст шкідливих речовин у газах, що відходять, та стічних водах, гранично допустимі рівні змін, коливань і т.д.;

          ресурсні норми та нормативи;

          норми та нормативи строків будівництва і освоєння потужностей природоохоронних об’єктів;

          результати завершених розробок галузевих НДІ та проектних інститутів, НВО, наукових та конструкторських організацій;

          патенти і ліцензії, авторські свідоцтва на винаходи, пропозиції винахідників та раціоналізаторів.

          Показники і заходи плану групуються за такими основними напрямами:

охорона та раціональне використання водних ресурсів;

охорона атмосферного повітря;

охорона та раціональне використання землі.

          Ефективність природоохоронних витрат розраховується на основі діючої методики 1988 р.

          План по охороні навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів має бути погоджений з місцевими Радами народних депутатів, на території яких розташоване підприємство, та відповідними службами по контролю та нагляду за навколишнім середовищем.

          IV. Планування матеріально-технічного забезпечення. Основне завдання плану – визначення потреби у найважливіших видах матеріально-технічних ресурсів на основі використання прогресивних норм і нормативів, виходячи з необхідності ефективної та ритмічної роботи підприємства, економного використання матеріальних ресурсів при мінімально необхідному рівні їх запасів.

          Придбання підприємством ресурсів відбувається через оптову торгівлю або у централізованому порядку.

          Через оптову торгівлю купуються матеріальні ресурси без лімітів /фондів/ відповідно до договорів, укладених з підприємствами та іншими органами матеріально-технічного постачання або виготовлювачами продукції.

          У централізованому порядку підприємству виділяють окремі матеріальні ресурси за лімітами /фондами/. Підприємство самостійно за договорами з постачальниками визначає асортимент і строки поставки цих ресурсів.

          План матеріально-технічного забезпечення включає розрахунки потреби у ресурсах та баланси забезпечення ними підприємства. При його розробці передбачається забезпечення ресурсами у повному обсязі робіт по технічному переозброєнню, реконструкції діючих підприємств та будівництву об’єктів за рахунок коштів фондів виробничого та соціального розвитку.

          V. Планування праці та коштів, які підприємство направляє на споживання.

          Величина витрат на оплату праці визначається підприємствами у зв’язку з нарощуванням товарної продукції: за базову величину для обчислювання витрат на оплату праці у плановому періоді беруться витрати на зазначені цілі у звітному році, обчислені, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що складається, працівників, зайнятих в основній діяльності; при плануванні коштів, які спрямовуються на споживання, за базовий рівень береться фактична сума витрат на оплату праці всіх працівників, розмір якої не підлягає оподаткуванню, збільшена на 4%.

          За умов самофінансування основні показники з праці дозволяють оцінити ефективність розробленого підприємством плану по обсягу виробництва, продуктивності праці при ув’язуванні з використанням коштів, які спрямовуються на споживання.

          Планована величина коштів на споживання робітникам обґрунтовується за структурою коштів споживання. При цьому сума преміальних виплат на основі діючих на підприємствах положень і сума доплат визначаються, виходячи з процента доплат до тарифної ставки.