Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 23

          План соціального розвитку розробляється за такими основними напрямами:

          удосконалення соціальної структури колективу;

          охорона здоров’я трудящих;

          прибутки трудящих;

          поліпшення соціально побутових умов життя трудящих;

          удосконалення виховної роботи, розвиток трудової і громадської активності трудящих.

          План складається відповідно до діючих методів вказівок.

          Показники плану соціального розвитку колективу включають: витрати на навчання працюючих, на поліпшення умов та охорону праці, забезпеченість працюючих житловою площею, дошкільними закладами дітей працюючих, а також спортивно-оздоровчими таборами, садово-городніми ділянками; показники, які відбивають виробництво та реалізацію продукції підсобного сільськогосподарського виробництва у розрахунку на одного працюючого та ін.

16.3. Організація планової роботи

          У зміст планової роботи входять: складання плану, своєчасне його доведення до виконавців, підготовка всіх необхідних умов для реалізації плану, організація вартісного обліку та контролю за виконанням плану, регулювання ходу та запобігання зупинці. Існує три етапи розробки перспективного та поточного планів соціального розвитку підприємства.

          1. Підготовчий, який охоплює детальний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства за попередній період. На цьому етапі встановлюються відхилення від плану, їх розмір та причини; невикористані резерви виробництва у вигляді як втрат, що підлягають усуненню, так і не використання нових можливостей /застосування нової техніки, технології і т.д./; виявляється передовий дослід та ін.

У ході аналізу переглядаються діючі норми і нормативи, встановлюються нові, більш прогресивні. Аналіз дозволяє визначити досягнутий організаційно-технічний рівень виробництва.

          2. Етап складання проекту плану, який включає виконання комплексу планово-розрахункових робіт: розрахунки з виробничої потужності, попередні розрахунки основних техніко-економічних показників. Проект плану обговорюється на технічній раді підприємства разом із громадськими організаціями, розглядаються можливості збільшення обсягу виробництва, уточнюються потреби у матеріально-технічних засобах, капітальних витратах, будівельно-монтажних роботах та ін. Всі планові проекти роботи виконуються у кількох варіантах, що забезпечує можливість вибору оптимального.

          3. Етап складання розгорнутого плану економічного і соціального розвитку підприємства на основі уточнених вихідних даних. Цей етап у повному обсязі /20-12 розділів та 40 форм/ утверджується директором підприємства і є внутрішнім плановим документом. Для розробки заходів загальногалузевого характеру по стабілізації економіки у галузі підприємства надають міністерствам лише форми по виробництву і реалізації продукції, основним показникам по праці, коштам, які спрямовуються на споживання; план по собівартості, прибутку, рентабельності, фінансовий план. Інші показники надходять до вищестоящої організації лише у разі необхідності.

          Робота по складанню плану очолюється директором підприємства, а методичне керівництво здійснюється головним економістом /заступником директора з економічних питань/ або начальником планово-економічного відділу залежно від структури підприємства. У розробці планів як поточних, так  і перспективних беруть участь відділи праці і заробітної плати, технічний, виробничий, фінансовий та інші відділи заводоуправління, а також окремі громадські організації і весь колектив. Директор видає наказ про порядок та строки розробки плану і призначає персонально відповідальних осіб за підготовку його окремих розділів і підрозділів. План повинен бути розроблений і затверджений до початку планового періоду. Після його затвердження найважливіші показники та завдання плану деталізують і доводять до цехів, відділів і служб, включаючи дільниці, бригади і робочого місця.