Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 22

          У розділі проводиться розрахунок підвищення продуктивності праці по підприємству загалом за діючою методикою з розбивкою за такими факторами:

          підвищення технічного рівня виробництва та продукції;

          удосконалення управління, організації виробництва і праці;

          зміна обсягу і структури виробництва;

          введення в дію основних об’єктів.

          VI. Планування собівартості продукції, прибутку та рентабельності виробництва. При розрахунку планових показників собівартості продукції підприємства керуються галузевими інструкціями по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості. При цьому для зіставлення із звітними даними ціни у плановій калькуляції беруться на рівні попереднього періоду.

          Для визначення планової собівартості розраховуються суми економії від зниження витрат за техніко-економічними факторами, що плануються, та визначення на цій основі величини та рівня витрат на виробництво продукції у плановому періоді; собівартість окремих видів продукції, робіт, послуг та всієї товарної продукції; кошторис комплексних витрат; загальна сума /кошторис/ витрат на виробництво за економічними елементами.

          В основу розрахунку собівартості продукції мають бути покладені прогресивні нормативи, норм та розцінки. Впровадження у практику господарювання договірних оптових цін на продукцію і матеріальні ресурси посилює роль попередніх оцінок майбутніх витрат та приміщує підприємства підтримувати граничний рівень рентабельності та визначити середній рівень рентабельності виготовлюваної продукції.

          За сучасний умов господарювання посилена роль показника прибутку, у якому відбито зростання обсягу виробництва, зниження витрат на виготовлення продукції, підвищення технічного рівня виробництва.

          VII. Фінансовий план. Його основні завдання такі:

                    забезпечення фінансовими ресурсами виробничого та соціального розвитку підприємства, взаємозв’язок грошових коштів, які залишаються у розпорядженні підприємства, з кінцевими результатами його діяльності, ефективністю виробництва;

                    збільшення прибутку на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції;

                    визначення фінансових відносин з держбюджетом та закладами банків.

          Підприємство сплачує у державний бюджет податок, який регулює витрачення коштів, спрямованих на споживання, та стягується за встановленими ставками.

          Розрахований у прибутковій частині фінплану прибуток з обороту повністю спрямовується у бюджет республіки та місцеві бюджети.

          VIII. Фонди економічного стимулювання /ФЕС/. Планування ФЕС здійснюється з метою підвищення матеріальної зацікавленості колективу у результатах своєї праці на основі нормативів від прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства після виплати першочергових платежів. Загальна сума ФЕС у плановому періоді збільшується /зменшується/ на величину залишку ФЕС за період, що завершився, а також за рахунок інших надходжень.

          Крім загальної величини ФЕС підприємства також планують їх витрачання за напрямами. Детально цей матеріал викладений у курсі “Економіка приладобудування виробництва”.

          IX. Соціальний розвиток колективу. План соціального розвитку колективу – програма робіт, яка передбачає заходи та завдання по розширенню найактуальніших за плановий рік конкретних завдань соціального розвитку: вдосконалення соціальної структури колективу, поліпшення умов праці, відпочинку і побуту, забезпечення житловою площею, дитячими закладами, медичним обслуговуванням, громадським харчуванням, системою соціально-культурних послуг, зростання прибутків. Планування соціального розвитку здійснюється з урахуванням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємств та безпосередньо ув’язується з планом капітального будівництва, планом по праці та кадрах. Його розробка здійснюється плановими службами підприємства із залученням соціологів та різних функціональних підрозділів, зокрема відділів кадрів, праці і заробітної плати, капітального будівництва, охорони праці, технічного навчання та підготовки кадрів, служби побуту та соціального розвитку, а також профспілкової організації.