Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 20

          II. Виробничі потужності та їх виконання. Виробнича потужність – найважливіша частина забезпечення плану промислового виробництва, оскільки випуск продукції на кожен рік періоду, що планується визначається, виходячи з розрахунку середньої потужності у даному році і оцінюється коефіцієнтом її використання. Останній встановлюється, виходячи з можливості найповнішого завантаження виробничої потужності, а також з урахуванням у необхідних випадках її резерву. Планування підвищення коефіцієнта використання середньорічної потужності виробництва здійснюється з урахуванням таких факторів: підвищення сполученості потужностей цехів, дільниць, агрегатів, установок; скорочення строків освоєння проектних потужностей; підвищення коефіцієнта змінності роботи обладнання; поліпшення організації виробництва і праці.

          У цьому ж розділі розраховується узагальнюючий показник, який характеризує рівень використання промислово-виробничих основних фондів – фондовіддача.

          III. План технічного розвитку і організації виробництва. У цьому містяться заходи щодо створення, освоєння та підвищення якості виготовлюваних видів продукції, впровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва; удосконалення управління, планування, організації виробництва; впровадження наукової організації праці; науково-дослідницькі та проектно-конструкторські роботи та ін. Тут же наводяться основні показники техніко-економічного рівня виробництва та виготовлюваної продукції, а також економічна ефективність заходів плану. З метою ув’язування плану технічного розвитку з планом по зниженню собівартості продукції і планом підвищення продуктивності праці складається форма “Ефективність заходів, впроваджуваних за планом технічного розвитку і організації виробництва”, за якою можна визначити зведену величину економії на рік, що планується, за рахунок таких техніко-економічних факторів.

1.  Підвищення технічного рівня виробництва.

2.  Поліпшення організації виробництва і праці, вдосконалення управління.

До складу першої групи факторів входять:

а/ прогресивні технології, з них безвідходні /маловідходні/;

б/ автоматизація виробництва, зокрема впровадження обчислювальної техніки;

          в/ продуктивності машини, обладнання та оснащення;

          г/ модернізація діючого обладнання.

          До другої групи включені заходи:

          1/ удосконалення управління виробництвом, зокрема впровадження і реалізація АСУВ;

          2/ впровадження наукової організації праці.

          У формі технологічних заходів, що відбивають ефективність, розраховуються: відносна економія чисельності працівників та збільшення прибутку від проведення науково-технічних заходів, зокрема за рахунок зниження собівартості продукції з виділенням економії матеріальних ресурсів і економії основної і додаткової заробітної плати.

3. Норми та нормативи. У цьому розділі плану економічного і соціального розвитку підприємства подана система прогресивних технічно і економічно обґрунтованих норм, які визначають максимально допустиме витрачення тих чи інших ресурсів на виробництво продукції у плановому періоді. Система охоплює норми і нормативи витрат живої праці, матеріальних ресурсів, використання засобів праці і організації виробництва. Важливо, щоб ці норми і нормативи враховували впровадження у виробництво передових досягнень науки та техніки, а також технології, від якості їх значною мірою залежить визначення необхідної потреби підприємства в ресурсах. Тут же планується середнє зниження норм витрачання найважливіших видів матеріальних ресурсів /за встановленою номенклатурою/.

4. Планування охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Основна мета розробки даного розділу полягає у визначенні форм, обсягів та строків проведення природоохоронних заходів, які забезпечують усунення /зниження як мінімум до нормативних рівнів/ негативних впливів виробництва на атмосферу, водойми та інші об’єкти оточуючої природної сфери. Вихідними матеріалами для розробки плану охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів є: