Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 19

Історичними передумовами виникнення менеджменту були:

І/ дозрілий сформований ринок, що передбачає поширення ринкових відносин на переважну більшість суспільних процесів. Менеджменту, який функціонує з урахуванням законів ринку, притаманна певна об'єктивність і незалежність як перед власними корисними вигодами власників засобів виробництва, так і авторитарною волею урядових чиновників. Властивий ринковим операціям ризик і невизначеність сприяють розвитку у менедже­рів якостей самостійності та відповідальності за свої кроки, водночас нестійкість рівноваги ринкової кон'юнктури стимулює наполегливий по­шук організаційно-управлінських і науково-технічних новацій. Загалом свобода дій менеджерів зумовлена законами конкуренції.

Незважаючи на це для менеджерів саме ринок е найкращим механізмом регулювання суспільства, втіленням "економічної демократії". Учасники ринкового господарства прагнуть досягти максимального задоволення своїх потреб через відносини товарообміну із своїми контрагентами;

2/ індустріальний спосіб організації виробництва, який виник на базі мануфактурного способу та його подальшого розвитку й удосконален­ня, є джерелом формування менеджменту. Завдяки цьому виробництву на капіталістичних підприємствах зберігається постійний капітал, досяга­ється економія на умовах виробництва, що у підсумку дає потужний ім­пульс для розвитку продуктивних сил суспільства. Крім того, індустрі­альна корпорація працівників виступає тут як потужна суспільна продуктивна сила капіталу, що багаторазово примножує ефективність суспіль­ної праці.

Таким чином, економічною основою виступає ринковий тип господарю­вання, який здійснюється на базі індустріальної організації виробниц­тва. Управлінські функції відокремлюються у вигляді особливої продук­тивної праці, що акселерує ефективність індустріальної системи.

Нудь-яке управління передбачає не лише управління своїм часом, а й управління процесами часу. Відома формула Б.Франкліна "час - гроші" /1748 р./ стала девізом капіталістичного господарювання та підприємли­вості. Саме молода буржуазія вперше усвідомила те, що час являє свого роду матеріальну цінність, невтримне марнування якої характеризує нецивілізований спосіб життя. Капіталізм сформував нове ставлення до часу. Циклічна модель часової організації праці, властива феодальним суспільствам, змінюється лінійною моделлю, яка орієнтується не на замкнені природні цикли, а на відкрите майбутнє, конкретний вигляд якого визначається творчою діяльністю людини. Доки влада концентрува­лася у земельній власності, час сприймався як дещо плодоносне і асо­ціювався з незмінним циклом землі. Із введенням грошового обігу акцент переноситься на рухому власність. Іншими словами, люди почали вважати, що "час - гроші", і тому кожен повинен прагнути використати його ощадливо, так що час почав асоціюватися з ідеєю лінійного прогресу.

Таким чином, час, формуючись як інтерсуб'єктивна соціальна реаль­ність, стандартизується і стає однією з найсуттєвіших координат соці­ального світу. Праця стає абстрактною на противагу натуральній праці феодального суспільства. До неї пристосована універсальна міра, завдя­ки якій він спроможний ділитися на будь-які дискретні величини, що суттєво важливе для розподілу, нормування та оплати індустріальної праці.                                       

У формуванні та відлагоджуванні функціонування промислового ви­робництва відіграв велику роль саме перехід до механічного відліку ча­су. Відтоді час як економічна цінність визначає всі процеси у капіта­лістичному господарстві: швидкість роботи машин, швидкість обороту ка­піталу, прискорення всього виробничого процесу.