Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 4

Автоматизація управління виробництвом із застосуванням електрон­но-обчислювальної техніки відкрила широкі можливості для вдосконалення оперативного планування та управління виробничими процесами. Це до­зволило синтезувати для приладобудівних підприємств систему оператив­но-виробничого планування "прилад-комплект".

У цій системі закладена технологічно замкнена форма організації виробництва, що нагадує предметно замкнену. Планово-обліковою одини­цею е стандарт-комплект деталей. Планування, облік та контроль у системі "прилад - комплект" ведеться подетально, як і при подетальній системі, а на рівні дільниці - поопераційне.

Технологічно замкнена організація виробництва на дільниці грун­тується на групуванні комплекту за принципом переважаючого техноло­гічного виду обладнання, а номенклатура деталей, що закріплюється за цією дільницею, формується за принципом переважання технологічного виду обробки. Раціональність такої форми очевидна у приладобудуванні, якщо порівняти схеми маршрутів деталей при технологічно замкненій формі організації виробництва, як більш поширеній у наш час.

Система "прилад -.комплект" заснована на плануванні комплектами і така, що виключає подетальне планування на всіх рівнях аж до бри­гади, значно зменшує трудомісткість планування, а отже спрощує процес управління. Скорочення номенклатури плану зменшує відповідно число планово-облікових операцій. С.истема "прилад - комплект" орієнтована на бригадну форму організації праці.

Застосування системи оперативно-виробничого планування "прилад -комплект" сприяв підвищенню економічної ефективності виробництва.

17.3. Особливості оперативно-календарного планування у різних типах виробництва

17.3.1. Масове та великосерійне виробництво

Великі обсяги виготовлюваної продукції при обмеженій номенклату­рі виготовлюваних виробів та стабільні, чітко повторювані процеси ма­сового виробництва дозволяють застосовувати подетальну систему плану­вання. При цьому обліковою одиницею планування можуть бути окремі де­талі, складальні одиниці, вироби. Високий рівень ритмічності виробниц­тва закладається ще на етапі підготовки виробництва.

Найпоширенішим типом підрозділів такого виробництва є дільниці, де проходять обробку деталі одного найменування. Як правило, у цьому разі формуються поточні лінії обробки деталей. Основними параметрами у плануванні є такт і ритм поточної лінії, кількість робочих місць за операціями та їх завантаження, обсяги нагромадження і витрачання різ­них заділів. Основними показниками, які враховуються у процесі плану­вання, є зменшення міжопераційних заділів, внаслідок чого поліпшується використання виробничих площ і в результаті скорочуються втрати від зв'язування оборотних коштів.

Великосерійне виробництво за своїм характером близьке до масо­вого і головна відмінність полягає у тому, що у великосерійноиу ви­робництві застосовується принцип партіонності, а поточні лінії, як правило, багатодетальні.

17.3.2. Серійне виробництво

Серійне виробництво характеризується випуском обмеженої номен­клатури виробів, що регулярно повторюються, та досить стабільними технологічними процесами. У зв'язку з цим основним завданням оперативно-календарного планування є забезпечення ритмічного ходу виробництва та рівномірного випуску продукції за рахунок своєчасного запуску та ви­пуску партій деталей. Для цього потрібні такі основні календарно-пла­нові нормативи: величина партії предметів праці, періодичність повто­рення запуску цієї партії, виробничий цикл виготовлення партії дета­лей або складальних одиниць, час випереджень, норматив незавершеного виробництва та нормативні графіки руху предметів праці у виробництві.

У серійному виробництві використовується комплектно-групова або машинокомплектна система планування, де за планово-облікову одиницю береться комплект деталей, що входять у виріб, об'єднаних спільністю технологічних процесів і заданими строками їх виготовлення.