Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 6

Між виробничою програмою та показниками, що характеризують умо­ви виробництва і збуту продукції, а також показниками, що відбивають результати діяльності підприємства, існує багато взаємозв'язків, то­му при розробці виробничої програми необхідно враховувати велику кількість найрізноманітніших факторів. Звичайно, не всі умови і фак­тори рівною мірою впливають на виробничу програму та пов'язані з нею техніко-економічні показники, однак специфічні умови кожного вироб­ництва відбиваються у постановках завдань, що випливають з аналізу багатьох публікацій [3-12]. Ці завдання можуть бути описані та розв'я­зані за допомогою економіко-математичних моделей.

Специфічні особливості дрібносерійного багатономенклатурного виробництва /електроприладобудівні та електромашинобудівні підприєм­ства/ полягають в тому, що з одних і тих же деталей і вузлів можна зібрати велику кількість модифікацій та типорозмірів виробів. Комп­лекси робіт за окремими виробами не є ні повторенням один одного, ні цілком відмінними, а мають як деяку подібність, так і індивідуальні відмінності, що формально можна записати

                        /17.1/

де xi, xj – множина деталей та технологічних операцій, необхідних для виготовлення i-го та  j-го виробів.

Одним з можливих шляхів підвищення ефективності виробництва, що розглядається, на еталі розробки планів є концентрація виготовлен­ня конструктивно-однорідних виробів у окремі планові періоди. Значен­ня концентрації полягає в тому, що  вона сприяє підвищенню спеціалі­зації виробництва. Спеціалізація завдає сприятливого впливу на основ­ні економічні показники виробництва: прискорює оборотність оборотних коштів, знижує собівартість продукції, підвищує продуктивність праці, оскільки однорідні програми виконуються з більшою продуктивністю. Вона сприяє зменшенню втрат робочого часу на переналагоджування облад­нання, скороченню трудомісткості та зменшенню складності виконання управлінських робіт по диспетчируванню за рахунок зменшення кількос­ті планово-облікових одиниць у кожному періоді.

Застосовувані на практиці підходи до концентрації значною мірою відрізняються суб'єктивністю. Концентрація можлива лише при фор­малізації міри близькості між виробами  [9, ІЗ].

Оскільки для будь-якої пари виробів розглядуваного виробництва має місце умова /17.1/, то за міру близькості, між  i-м та j-м виро­бами можна скористатися виразом

                                          /17.2/

Стосовно максимальної спеціалізації виробництва у періоди, що плануються, вважається, що оптимальним буде той варіант розподілу або формування програми, де як критерій оптиміаації мінімізується функція

                                                         /17.3/

де  - кількість найменувань виробів, що плануються до випуску в k-му періоді /при = 1 має місце масове виробництво/.

Таке завдання не зовсім коректне, оскільки можна отримати бага­то розподілів з мінімальною кількістю найменувань виробів у кожному плановому періоді, але вироби, які увійшли в один і той же період, можуть дуже розрізнятися за своїм детальним складом. Такий розподіл не сприятиме підвищенню ефективності виробництва.

З іншого боку, максимальна спеціалізація виробництва передба­чає мінімізацію числа найменувань деталей та технологічних процесів у кожному плановому періоді, оскільки вимагає виконання умови:

/17.4/

Критеріальні умови /17.3/ та /17.4/ не суперечливі. У загадьному ви­падку існує багато варіантів розподілу виробничої програми за плано­вими періодами, які відповідають /17.3/ та /17.4/. Тому з множини рішень, що відповідають /17.3/, необхідно вибрати рішення, яке б за­довольняло /17.4/ і не порушувало деяких обмежень:

дотримання договірних строків поставки;

сумарна трудомісткість виробів, виготовлюваних у кожному періоді, мав бути пропорційна його тривалості

де - трудомісткість  i-го виробу, запланованого до випуску У k-му місяці /періоді/; - кількість виробів; - тривалість k-го періоду.

Проілюструємо викладене прикладом без втрати спільності, але для