Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 7

спрощення ілюстрації вважатимемо, що існує чотири вироби рівної трудомісткості, виготовлення яких необхідно розподілити за двома періодами /k=2/. Подетальний склад виробів наведено у табл. 17.1

Таблиця 17.1

Виріб

Деталі і ТП

g1

g2

g3

g4

g5

g6

g7

g8

g9

g10

g11

g12

А

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

В

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

С

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

Д

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

З табл. 17.1 видно, що для збирання будь-якого з чотирьох виробів необхідно по сім деталей або технологічних процесів з дванадцяти різних.

За формулою /17.2/ визначаємо міру близкості між виробами. Результати зведемо у табл. 17.2.

Таблиця 17.2

А

В

С

Д

А

0

0,72

0,37

0,6

В

0,72

0

0,83

0,44

С

0,37

0,83

0

0,72

Д

0,6

0,44

0,72

0

Виходячи з критеріальної умови /17.3/, маємо три різних нерівномірних розподіли по два вироби у кожному з періодів:

/А,В – С,Д/;       /А,С – В,Д/; /А,Д – С,В/.

Виготовлення виробів за періодами у сполученні /А,В – С,Д/ вимагає виготовлення по 11 різних деталей у кожному періоді; у сполученні /А,С – В,Д/ - 8 деталей у першому та 9 у другому періодах; у сполученні /А,Д – С,В/ - відповідно по 10 та 12 деталей.

З цього можна зробити висновок, що лище виготовлення виробів у сполученні /А,С – В,Д/ задовольняє критерію /17.4/, тому що dAC=0,37; dBD=0,44.

Розподіл виробничої програми, який відповідає максимальній спе­ціалізації у кожному з планових періодів, створює сприятливі передумо­ви для розв'язання задачі побудови черговості виготовлення виробів.

Всі вироби у процесі виготовлення проходять m різних верстатів або  обробних центрів. Для виготовлення  i-го виробу з нульового моменту часу  потрібне налагодження m0i £ m верстатів, а для підго­товки  j-го виробу після виготовлення   i-го виробу потрібно mij переналадок

Тоді визначення оптимальної послідовності виготовлення еквівалент­не розв'язанню такої задачі. Для матриці  на множині W всіх можливих перестановок з n елементів знайти таку перестановку p*ÎW, щоб

,                                                  /17.5/

де

.

Очевидно, що мінімізація сумарного числа перенападок підвищує поточну спеціалізацію та скорочує час, необхідний для виготовлення всієї програми виробів. Задача /17.5/ відрізняється від класичної задачі комівояжера у зв'язку з умовою /17.І/.

Оптимальною у розумінні /17.5/ буде послідовність /В,Д - А,С/, оскільки потребуватиме ІЗ переналадок /7+2+3+1/.

Для організації приладобудівного виробництва, для якого характерною е умова gilÎ{0,1,2,…}, як міру близькості можна використа­ти вираз

,

де

Розглянуті моделі дозволяють підвищити науковий рівень внутріш­ньозаводського планування дрібносерійного багатономенклатурного ви­робництва і на цій основі мобілізувати такі резерви підвищення ефек­тивності виробництва, які через можливості традиційних методів, не могли бути приведені в дію.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю знань

1.  У чому полягає сутність внутрішньозаводського планування?

2.  Структура задач внутрішньозаводського планування.

3.  Перерахуйте найважливіші оптимізаційні та неоптимізаційні завдання внутрішньозаводського планування.

4.  Які системи оперативно-календарного планування ви знаєте?

5.  Яка система оперативно-календарного планування характерна для масового виробництва?