Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 25

Математичне забезпечення АСУП - це сукупність математичних мето­дів, моделей та алгоритмів обробки інформації, що використовуються при створенні АСУП.

Програмне забезпечення АСУП - це сукупність програм і програмних засобів, що реалізують рішення задач у АСУП.

Програмне забезпечення призначається для реалізації математичного забезпечення АСУП. Часто ці фа види забезпечення об'єднують і розгля­дають спільно як програмно-математичне забезпечення /ПМЗ/ АСУП.

ПМЗ АСУП поділяється на дві частини: системне /загальне/ та спе­ціальне /прикладне/. Загальне ПМЗ являє собою сукупність програм, роз­рахованих на широке коло користувачів і призначених для організації обчислювального процесу та /або/ розв'язання задач обробки інформації, що часто зустрічаються. Основним завданням загального ПМЗ є забезпе­чення універсальності застосування ЕОМ, її високої продуктивності. У загальне ПМЗ АСУП входять операційна система, транслятори з алгорит­мічних мов, сервісні і службові програми, бібліотека стандартних про­грам, програма і диспетчер та ін.

Спеціальне програмно-математичне забезпечення призначене для реа­лізації різних функціональних підсистем і задач АСУП. Спеціальне ПМЗ складається з пакетів прикладних програм /ППП/ та програм користува­чів, алгоритмів, описів та інструкцій.

Технічне забезпечення являє собою комплекс технічних засобів, застосовуваних для функціонування АСУП.

До технічних засобів належать: засоби збирання, реєстрації та пе­редавання даних; засоби обробки інформації; засоби видавання резуль­туючої інформації, засоби оргтехніки. Технічні засоби, пов'язані між собою єдністю поставленого завдання - автоматизації обробки інформа­ції - і агреговані у єдиний технологічний ланцюжок, утворюють комплекс технічних засобів /КТЗ/.

Структура і склад КТЗ залежать в ІД виробничої структури підприєм­ства, специфіки виробництва та організаційної структури управління. Комплекс технічних засобів - це матеріальна основа АСУП.

19.3. Основні функціональні підсистеми АСУП

Функціональні підсистеми виражають зміст і цілі АСУП, визначають критерії, обмеження, задачі та методи їх розв'язання. Функціональна підсистема являє собою комплекс економіко-математичних моделей для розв'язання ряду однорідних задач управління виробництвом.

Поділ АСУП на функціональні підсистеми проводиться за функціональ­но-організаційною ознакою з урахуванням існуючої організаційної струк­тури управління підприємством та специфіки його виробництва.

У складі АСУП виділяють такі функціональні підсистеми: технічна підготовка виробництва, техніко-економічне планування, оперативне управління основним виробництвом, матеріально-технічне постачання, бухгалтерський облік, управління допоміжними виробництвами, управління кадрами, якістю продукції, фінансами, збутом.

Зміст зазначених функціональних підсистем розглянуто у відповід­них розділах курсу "Організація і планування приладобудівного вироб­ництва".

19.4. Показники ефективності АСУП

Створення АСУП на підприємстві дуже тривалий, трудомісткий та дорогий процес. Висока вартість АСУП зумовлена великими витратами на придбання технічних засобів і програмного забезпечення, а також залученням до її розробки і експлуатації висококваліфікованих спеціалістів різних спеціальностей.

Основним критерієм результативності управління є рівень ефектив­ності роботи підприємства. Підвищення  ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства досягається за рахунок удосконалення управління.

За умов функціонування АСУП підвищення якості управління забезпе­чується багатоваріантністю та комплексністю виконуваних розрахунків, своєчасністю та обґрунтованістю рішень, що приймаються, за рахунок опе­ративності отримання техніко-економічних та інших показників про хід виробництва; вдосконаленням організаційно-виробничої структури виробництва.