Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 3

Результати розв'язання завдань середнього рівня - місячні плани - служать вихідною інформацією для розв'язання численних завдань нижньо­го рівня - оперативно-календарного планування роботи цехів і дільниць.

Існує багато моделей і методів розв'язання завдань оперативно-календарного планування, які базуються на специфіці структури вироб­ничих програм або самого виробництва. Завдання оперативно-календарно­го планування викликають значний інтерес для практиків, а також для теоретиків, оскільки вони виникають скрізь, де існує можливість ви­бору черговості виконання робіт.

З найважливіших неоптимізаційних задач можна назвати "задачу визначення складу виробу" /розвузлування/. Вона е однією з основних аадач, які розв'язуються плановими службами підприємства на етапі технічної підготовки виробництва, її розв'язання визначає номенкла­туру і кількість всіх застосовуваних у виробі складових частин /фрагментів/ і створює масив складу виробів, які є основою інформа­ційної бази таких завдань планування:

Розрахунок;

подетального плану виробництва;

нормативної трудомісткості виробів;

нормативної трудомісткості виробничої програми;

норм витрачання матеріалів на виріб;

нормативної матеріаломісткості виробничої програми;

а також:

оперативно-календарне планування основного виробництва;

прогнозування ходу основного виробництва і т.ін.

З усіх завдань внутрішньозаводського планування найбільш тру­домісткими та складними є завдання оперативно-календарного плану­вання. Складність розв'язання цих завдань залежить від прийнятої системи внутрішньозаводського планування та наявності обчислюваль­ної техніки і програмних засобів.

17.2. Системи оперативно-календарного планування

У наш час досить детально розроблені та опробовані такі системи внутрішньозаводського планування  [2, 3]:

позамовна;

серійна за випередженням;

складська "мінімум - максимум";

комплектно-групова;

машинокомплектна;

до заділах;

партіонно-періодична;

за ритмом випуску.

У позамовній системі як планово-облікова одиниця для підприєм­ства загалом використовується замовлення, яке складаться з кількох /а може бути одного/ екземплярів виробів одного й того виду, а для окремих цехів - комплекти деталей для прийнятих замовлень.

У серійній системі за випередженням як планово-облікова одиниця для підприємства загалом використовується серія одноіменних виробів, яку необхідно випустити протягом певного планового періоду, а для цехів і дільниць - деталі та вузли у складі і кількості, що забез­печують складання у наступному плановому періоді.

Складська система використовується головним чином у виробництві уніфікованих деталей та виробів. Планово-облікова одиниця: а/ для під­приємств загалом - нормативна партія поповнення запасу, тобто сукуп­ність деталей /виробів/, яка повинна надходити на міжцеховий склад або регулярно, або на вимогу у разі зниження запасу деталей /виро­бів/ до деякого мінімального рівня; б/ для цехів - партія деталей, яка може складати частину партії поповнення запасу.

У комплектно-груповій системі планово-обліковою одиницею по підприємству загалом е комплект, що складається з деталей з однако­вим календарним строком виготовлення, що співпадає з технологічним маршрутом, приблизно однаковою тривалістю виробничого циклу /комп­лект називається цикловим/, а за окремими цехами - частини комплек­тів.

У машинокомппектній системі планово-обліковою одиницею по під­приємству в цілому е виріб, а за окремими цехами - комплект деталей на виріб.

У системі по заділах планово-обліковою одиницею для підприємства є умовний комплект забезпечення випуску продукції на певний календар­ний період, а за окремими цехами - цехові комплекти.

У партіонно-періодичній системі за планово-облікову одиницю по підприємству використовується виріб, а за цехами - партії деталей.

У системі по ритму випуску за планово-облікову одиницю для під­приємства служить виріб, а для цехів - деталі партії деталей.