Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 23

На підприємстві створюється спеціалізований підрозділ, у функ­ції якого входить контроль за ходом робіт та підготовка підприємства до впровадження АСУП.

При розробці АСУП доцільно використовувати типові проектні рішен­ня /ТПР/, тобто типову проектну документацію а організаційно-економіч­ного, програмного і технічного забезпечення АСУП. Використання ТПР дозволяє здійснювати проектування АСУП за методом агрегатування її з ' оригінальною проектною документацією, яка відбиває специфіку підприєм­ства /організації/.

Дослідна експлуатація призначена для перевірки функціонування елементів системи, алгоритмів розв'язання задач за умов конкретного підприємства.

Впровадженню АСУП передує навчання персоналу користувачів, за­безпечення відповідних підрозділів інструкційно-методичними матеріа­лами; отримання технічних і програмних засобів і т. ін.

За результатами дослідної та промислової експлуатації складаєть­ся акт приймання АСУП. Затвердження акту означає придатність машинних програм, документації та технічних засобів до експлуатації в реальних виробничих умовах підприємства.

19.2. Інформаційне, програмно-математичне та технічне забезпечення

У складі АСУП виділяють функціональну та забезпечуючу частини. Остання створює необхідні умови для надійного функціонування системи в автоматизованому режимі.  Ця частина включає типові підсистеми ін­формаційного, програмно-математичного, технічного та організаційного забезпечення. Сукупність забезпечуючих підсистем утворює інформаційно-обчислювальну систему, що перебуває у постійному взаємозв'язку з усіма функціональній підсистемами АОІІ.

Інформаційне забезпечення АСУ - це сукупність реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм організації інформації, яка циркулює в автоматизованій системі управління при її функціонуванні /ГОСТ 24.003-64/.

Інформаційне забезпечення має на меті своєчасне подання необхід­ної і достатньої інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Основними завданнями інформаційного забезпечення є:  

виявлення, реєстрація, обробка та видавання даних, які характери­зують фактичний стан виробництва те управління:

обробка отриманих даних;

розподіл інформації між керівниками, підрозділами та виконавцями.

Основні вимоги до організації інформаційного забезпечення АСУП: адресність і необхідний ступінь деталізації інформації; вірогідність, точність, достатність та своєчасність надання інформації: забезпечення захисту даних; однозначність і зручність сприйняття інформації всіма споживачами; одноразовість введення первинних даних, їх комплексне ви­користання для розв'язання різних завдань: застосування сучасних но­сіїв, способів нанесення і обробки інформації; впровадження інтегро­ваної системи обробки даних; забезпечення стислої інформації при пере­ході від нижчих рівнів управління до вищих.

Застосування ЕОМ в управлінні базується на класифікації та коду­ванні інформації.

Класифікація - це процес розбиття множини об'єктів /елементів інформації/ на підмножини за встановленими ознаками подібності або Відмінності. Підмножини, утворені в результаті класифікації, назда­ють класифікаційними угрупованнями.

Інформація, яка функціонує в процесі управління, може бути дирек­тивною /розпоряджувальною/, виробничо-економічною, статистичною і т.п. Найбільший обсяг і складність становить виробничо-економічна інфор­мація.

Виробничо-економічна інформація класифікується за такими ознаками:

а/ за місцем виникнення у виробничому процесі поділяється на пер­винну та вторинну /виробничу/ інформацію. Джерелами виникнення перлин­ної інформації є конкретні структурні підрозділи підприємства - робочі місця, склади, виробничі дільниці, різні служби, відліпи. Вторинна ін­формація створюється в результаті обробки первинної інформації на ЕОМ;