Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 14

Виховання свідомої дисципліни та підтримання її на необхідному рівні здійснюється через систему заходів стимулювання, примусу та від­повідальності /службової, особистої, колективної, матеріальної, мо­ральної/.

Розпоряджувальні методи відбивають поточне використання встанов­лених організаційних зв'язків та їх коригування у разі зміни умов ро­боти. Вони застосовуються безпосередньо у процесі функціонування під­приємства і спрямовані на забезпечення злагодженої роботи апарату управління, на підтримання системи у заданому режимі роботи, вони мо­жуть виражатися у вигляді усного чи письмового розпорядження і мати форми наказу чи договору. До них належить також розстановка кадрів згідно з інтересами та здібностями кожного працівника.

Ідеологічні методи включають способи впливу на працівників з ме­тою підвищення їх активності для досягнення кращих результатів вироб­ничої діяльності колективу. До них належать: залучення трудящих до управління підприємством, розвиток демократичних засад управління; виховання у керівних кедрів відповідальності за господарську діяль­ність; виховання у працівників почуття обов'язку та відповідальності за доручену справу; розвиток принципової критики і самокритики; вихо­вання у трудящих бережливого ставлення до власності.

Правові методи передбачають використання засобів і форм юридичного впливу на об'єкти управління з метою досягнення високої ефективнос­ті виробництва, зміцнення планової та договірної дисципліни, підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємства. Ця робота на підприємстві виконується юридичною службою, яка здійснює методичне керівництво в галузі правового забезпечення, планування, організації та координації діяльності ланок системи. Служба враховує і зберігає законодавчі і нормативні документи, інформує структурні підрозділи про діючі законодавства, дає висновки щодо застосування окремих документів у практичній роботі.

Розв'язання завдань по прискоренню економічного розвитку країни вимагає найефективнішого використання всіх методів управління. Їх структура на сьогоднішній день зображена на рис. 18.2. Питома вага окремих елементів системи методів управління змінюється за історичними етапами і залежить від конкретних умов функціонування окрема вироб­ництв.

ЕМУ

   40%

ОРМУ

25%

СПМУ

25%

ІМУ

10%

Рис. 18.2. Використання методів управління

18.4. Управління трудовими колективами, стилі керівництва

Трудовий колектив підприємства, закладу, організації е основним виробничим осередком суспільства і відповідно до Конституції України здійснює широкі повноваження у політичній,, економічній та соціальній галузях життя суспільства.

До складу трудового колективу підприємства входять колективи це­хів, відділів, дільниць, бригад, служб та інших структурних підроз­ділів.

Участь трудових колективів в управлінні виробництвом реалізується за такими напрямами: обговорення проектів перспективних і поточних планів соціально-економічного розвитку підприємства; здійснення захо­дів щодо виконання виробничих завдань і договірних зобов'язань, роз­витку госпрозрахунку; заслуховування адміністрації про хід та резуль­тати виробничо-господарської діяльності підприємства; здійснення захо­дів щодо впровадження прогресивних форм організації праці; здійснення контролю за застосуванням діючих норм труда та умов його оплати; вне­сення пропозицій щодо скорочення ручної, важкої фізичної праці; здійс­нення заходів щодо впровадження прогресивних форм організації праці і т. ін.

Основною формою здійснення повноважень колективу в управлінні є загальні збори /конференція/трудового колективу. У період між збора­ми повноваження трудового колективу виконує його рада, яка зосереджує свою увагу на розвитку ініціативи трудящих та активізації людського фактора з метою збільшення його внеску у результативні показники діяль­ності підприємства. Основними функціями такої ради є контроль за вико­нанням рішень зборів трудового колективу: заслуховування адміністрації про хід та результати виконання виробничих завдань і договірних зобо­в'язань; виконання рішень про використання фондів економічного стиму­лювання, про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, про обран­ня рад колективів виробництв, цехів, дільниць, служб; про вдосконален­ня управління підприємством і його організаційну структуру.