Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 18

На середніх та малих підприємствах може функціонувати один відділ, працівники якого спеціалізуватимуться за зазначеними функціями. У коо­перативах цими питаннями може займатися одна людина. Індивідуальний трудівник суміщає все.

Будова структур управління, орієнтованих на маркетинг, може здійс­нюватися на різних принципах:

а/ функціональному, який полягає в тому, що відділи /виконавці/ спеціалізуються за окремими функціями;

б/ товарному, застосовуваному при випуску великої номенклатури товарів. Він полягає в тому, що для кращої організації маркетингу за­мість одного створюються кілька відділів розподілу та збуту, кожен а яких займається окремим товаром;

в/ ринковому, використовуваному при роботі підприємства на бага­тьох ринках, які суттєво розрізняються, і такому, що полягає у ство­ренню кількох відділів розподілу та збуту, які спеціалізуються за ринками:

г/ товарно-ринковому, застосовуваному при випуску підприємством великої номенклатури товарів і якщо підприємство працює на різних рин­ках. Принцип полягає у тому, що створюються багато відділів розподілу та збуту, частина яких спеціалізована за товарами, а інша - за ринками.

Менеджмент являє собою також вироблення самої стратегії та оптимізації планів розвитку підприємства, вибір найвигідніших шляхів виго­товлення продукції та відносин із споживачами.

Необхідність стратегічного менеджменту зумовлюється динамікою амін, які відбуваються у зовнішньому середовищі та внутрішній системі підприємства. Для зміцнення своїх позицій на ринку підприємство повин­не виявляти високий ступінь гнучкості, яка необхідна для досягнення тієї чи іншої мети і внаслідок цього повинна стати стратегією менедж­менту .

Стратегічний менеджмент означає загальний інтегральний аналіз Простору прийняття рішень на підприємстві /тобто з урахуванням плюралізму інтересів працівників і демократичних принципів керівництва/.  ,

Стратегічне планування є суто плануючою системою, а стратегічний менеджмент як система дій та управління базується на плануючій системі і водночас з його допомогою здійснюються аналіз і організація внутріш­ніх та зовнішніх факторів функціонування підприємства. Стратегічний менеджмент вводить плануючу систему в ті реальні умови, у яких перебуває підприємство, на базі системного аналізу.

При об'єктивній наявності зовнішніх та внутрішніх факторів під­приємство обирає шлях розвитку з різними перспективами на успіх.

За умов товарного виробництва менеджер має виходити на ринок для того, щоб знайти споживача, слідкувати за динамікою споживацького по­питу, зміною потреб споживача. На цій базі і формується динаміка ви­робництва.

Менеджмент являє собою сукупність стратегій, філософій, принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом за умов ринкових відно­син з метою підвищення його ефективності та зростання прибутку. Певною мірою його можна розглядати як управлінський маркетинг, тобто комплекс­ну систему управління виробничо-збутовою діяльністю з урахуванням ви­мог ринку.

Термін "менеджмент" американського походження, важкий для розу­міння і навряд чи може бути дослівно переведений на іншу мову. Він означає функцію та людей, які її виконують: він вказує на соціальне чи посадове положення, але водночас означає навчальну дисципліну і га­лузь наукового дослідження. Для американських організацій, які не мають відношення до бізнесу, як правило, не властиві менеджмент і менеджери.

У зв'язку із складністю розуміння самого поняття менеджменту іс­нує багато його дефініцій. Найбільш чіткою, як уявляється, є позиція, яка визначає менеджмент, як інтеграційний процес, яким повноважні осо­би формують, зміцнюють та управляють організаціями у процесі відбору та досягнення цілей, що стоять перед ними. У повсякденному вживанні менеджмент ідентифікується з особливою групою осіб, чия робота полягає в організації та керівництві зусиллями всього персоналу фірми для до­сягнення кінцевих цілей.