Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 21

Сьогоднішній менеджмент у зарубіжних країнах характеризує явне переважання соціально-економічних і соціально-психологічних методів над традиційними адміністративними методами. Саме за допомогою соціально-економічних методів виявляється можливість розвивати у персона­лу бажання і волю для співробітництва з адміністрацією у справі досягнення цілей підприємства. За сучасних конкурентних умов пише дуже ви­тончена політика в аспекті мотивації працівників може принести успіх, оскільки у цьому разі здатність персоналу до значно більш інтенсивної та продуктивної праці, до творчої роботи суттєво зростає.

У корпоративному світі прослідковується тенденція поступового де­монтажу, розукрупнення традиційних, ієрархічних командно-контрольних організацій та перехід до порівняно невеликих компаній із гнучкими горизонтальними структурами, розрахованими головним чином на коорди­націю, а не на субординацію дій, спроможних ефективно задіяти весь могутній потенціал інформатики і сучасних засобів комунікації. Корпо­раціям, які прагнуть вижити у конкурентному оточенні, вже не достат­ньо керуватися лише комерційними розрахунками. У разі необхідності вони виходять за межі боротьби за прибуток, заради зміцнення та розвит­ку того суспільного середовища, у якому вони здійснюють свої комерцій­ні операції, що веде до розвитку у менеджменті нової - соціальної -функції.

Оцінюючи реальні шанси прискорення менеджменту на вітчизняному ґрунті, слід визнати, що це завдання не може бути розв'язане суто просвітницькими засобами /створенням шкіл бізнесу, відрядженням віт­чизняних спеціалістів за кордон і т.д./, які а необхідними, але далеко не достатніми. У процесі адаптації менеджменту важливу роль віді­грають переміщення у базисних факторах, а саме: зміни у формі держав­ного устрою, які надають політико-правові гарантії безпечності підприємництву та довгостроковим інвестиціям, можливості повернути влас­ності її споконвічний сенс - "бути органічним тілом людини", над яким вона наділена владою і відповідальністю, дозволяють сформувати гнучку фінансово-кредитну систему для використання громадянами грошей як інструменту реалізації ризикованих, але новаторських соціально-еконо­мічних проектів. Однак вирішальна роль відводиться характеру самоді­яльності народу, збудити творчий потенціал якого можна не словами, що втратили вагу, а виключно практичними оправами та результатами.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю знань

І. У чому полягає сутність управління? Види управління. Об'єктивна необхідність управління.

2. Дайте поняття об'єкта і суб'єкта управління. Як змінюється їх роль залежно від ієрархії управління?

3. Чим викликана необхідність кардинальної реформи управління?

4. Назвіть основні принципи управління та їх особливості на су­часному етапі.

б. Основні функції управління.

6. Методи управління і тенденції у їх змінах.

7. За якими напрямами здійснюється участь трудящих в управлінні виробництвом?

8. Які особистісні якості працівників необхідно враховувати при формуванні бригад і малих робітничих груп?

9. Які рольові функції можуть відігравати окремі члени колективу?

10. Назвіть типові стилі роботи керівників, дайте стислу характе­ристику кожного.

11. Роль неформальних груп у колективі та !х значення для його ефективної роботи.

12. Чому виникла необхідність звернення до менеджменту? Його від­мінність від звичайного поняття "управління".

ІЗ. У чому полягають особливості змін структури управління на підприємствах у зв'язку а впровадженням менеджменту?

14. На яких принципах може базуватися побудова структур управлін­ня, орієнтованих на маркетинг?

15. Основний зміст менеджменту, його еволюція.

16. Як ви можете тлумачити формулу "нас - гроші"?

17. Назвіть основні якості менеджера.

18. За яких умов можливий менеджмент як самостійний вид діяльності?

Глава 19. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДІРИЄМСТВОМ

19.1. Організація і зміст робіт по створенню АСУ