Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 20

Ефективне управління часом дозволило провідним японським компа­ніям не лише знизити виробничі витрати, а й запропонувати ширший асор­тимент товарів, охопити значно більше ринків і підвищити технологічну досконалість своєї продукції. Експерти в галузі менеджменту підкрес­люють, що японські промисловики обходитимуть американські компанії доти, поки останні не скоротять час на розробку та впровадження своєї продукції з 36-48 місяців до 12-18. Перехоплення ініціативи в іннова­ціях вимагає значно швидших часових циклів.

На думку західних соціологів, докорінна причина економічної від­сталості багатьох народів полягає саме у недбалому ставленні до часу. У розвиненій же економіці виграти у часі у своїх конкурентів означає обійти їх за технологічними, економічними, соціальними та іншими по­казниками. З цього зрозуміло, чому такий дорогий час ділових людей /які заради економії часу не шкодують грошей/. Особливість полягав у тому, що за сучасних умов дуже зростає важливість фактора терміновості у комерційних контактах.

Таким чином, перехід до управління на основі та за допомогою часу заклав передумови інтенсивного економічного зростання, що йде на змі­ну його екстенсивно-просторовій формі.

Управлінська діяльність являє собою безперервний процес ділового спілкування, роботу з людьми. Господарський керівник має постійно ви­вчати та оцінювати працівників. Найважливішим аспектом роботи з людьми є відбір та розстановка кадрів, тому немає сумніву, що спирання на психологію дає в цьому плані не дуже багато.

Основними якостями менеджера, які відрізняють його від нинішньо­го звичайного керівника, є:

компетентність, яка служить основою меншої кількості помилок і збитку;

чесність, яка дозволяв приймати правильні рішення;

обов'язковість - основа дідового життя;

уміння ризикувати через роботу за умов невизначеності та постій­ного підвищення ціни рішень, які приймаються, особливо, коли за умов НТП доводиться мати справу із ситуаціями, для яких характерне незнан­ня наслідків;

підприємливість, постійна одержимість справами;

організованість та чесність і виховання того ж у підлеглих, дове­дені у західному менеджменті до культу.

Менеджменту притаманна прагматична спрямованість, відповідно до якої він оперує категоріями "ефективність" та "корисність" набагато частіше, ніж поняттями "істина", "справедливість". Прагматизм ввер­тається від абстракції недоступних речей, від словесних рішень, до конкретного, до фактів, до дії, до влади.

Як самостійний тип професійної діяльності менеджмент можливий ли­ше на базі розвиненого ринку, що склався. Він є управлінським механіз­мом. вбудованим у ринкову економіку. В свою чергу ринок, як зазначало­ся, надає менеджерам певної незалежності як перед обличчям власників капіталу, так і перед авторитетом урядових чиновників, оскільки ризик і невизначеність, які супроводжують будь-яку ринкову операцію, форму­ють у менеджерах самостійність і відповідальність за кроки, які вони роблять, сприяють удосконаленню їх професіоналізму.

Досвід менеджменту  у зарубіжних країнах свідчить, що складовими діяльності підприємців та менеджерів, поряд із   завданнями максималізації прибутку, в зміцнення платіжоспроможного попиту населення, зба­гачення та розвиток того соціального середовища, де  бізнесмену дово­диться працювати. Без формування маси потенційних покупців широкомас­штабне, поточне виробництво виявляється позбавленим будь-якого сенсу. Ця проблема розв’язується шляхом створення "середніх класів" населен­ня, для яких характерні висока виробнича активність і розвинені спожи­вацькі можливості. Завдання менеджменту полягає в тому, щоб зробити людей спроможними до спільних дій, надати їх зусиллям ефективності, згладити притаманні їм індивідуальні слабкості.