Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 11

Маркетинг передбачає вивчення існуючого та потенційного попиту на товари і послуги, питань ціноутворення, реклами, стимулювання збуту, планування товарного асортименту, управління ремонтом і гарантійним обслуговуванням виробів. Функції маркетингу зливаються із загальними функціями управління виробництвом та збутом, у результаті чого вини­кають нові системи управління діяльністю підприємств, які об'єднують виробничий процес, збут, рекламу та реалізацію товарів. Структура мар­кетингу включає прогноз, мету, стратегію, тактику та контроль.

Планування передбачає вироблення і постановку цілей та задач з відбиттям їх у конкретних завданнях і програмах; забезпечення плану­вання виробничої та соціальної діяльності підприємства; вибір шляхів і засобів реалізації планів, обгрунтоване передбачення можливих змін ситуації у економічній, соціальній, науково-технічній галузях.

Планування як функція управління реалізується безпосередньо через свої підфункції /цілепокладання, прогнозування, моделювання/; принципи управління і систему методів управління.

Організація передбачає впорядкування технічної, економічної, со­ціальної та організаційної підсистем керованої системи на всіх її ієрархічних рівнях,, а також формування та підтримку на рівні, що ви­магається, самої керуючої системи. Інакше кажучи, це форма прояву ці­леспрямованого впливу на колективи людей, що передбачає формування об'єкта те суб'єкта управління, їх підрозділів і зв'язків між ними. Організація передбачає: налагоджування мережі нових організаційних відносин по виробництву та розподілу продуктів; формування і постійне вдосконалення організаційної структури загалом та її провідних підсис­тем /виробництва і управління/; кадрове забезпечення системи управлін­ня через вибірність керівників; розвиток та вдосконалення системи управління; створення необхідних умов для виконання виробничих завдань; встановлення певної послідовності виконання операцій, відповідних мето­дів та засобів для досягнення кінцевих цілей; визначення місця і ролі кожного працівника у системі управління.

Координація пов'язана з необхідністю погодження всіх дій по вико­нанню виробничих завдань. Вона забезпечує узгоджену роботу ланок системи управління через встановлення раціональних зв'язків у виробництві: вдосконалення відносин між ланками та всередині їх; вироблення заходів щодо усунення виявлених у процесі аналізу відхилень у виробництві та управлінні: реалізацію загальних і конкретних функцій управління.

Функція координації виконує в управлінні роль, подібну до ролі диригента в оркестрі, яка зростає у зв'язку із зростанням масштабів виробництва, складності виготовлюваної продукції, самоуправління в об­сязі інформації. Переведення підприємств на повний госпрозрахунок і самофінансування, розширення їх прав і самостійності в інвестиційній, виробничій та соціальній галузях зумовлює необхідність удосконалення форм і методів координації.

Стимулювання являє собою форму цілеспрямованого впливу на об'єкти управління для підвищення їх зацікавленості у досягненні високих кін­цевих результатів. Ця функція забезпечує: соціальну справедливість у розподілі матеріальних і духовних цінностей відповідно до кількості і якості витраченої праці: заохочення випуску високоякісної продукції, економії виробничих ресурсів і розвитку творчої ініціативи: санкції за порушення договірної та трудової дисципліни, виготовлення неякісної продукції. Інтереси людей активізуються за допомогою системи матеріаль­них, моральних і адміністративних стимулів.

Контроль як функція управління являє собою форму прояву цілеспря­мованого впливу на об'єкти управління, яка передбачає безперервне спо­стереження їх діяльності з метою виявлення відхилень від встановлених норм і вимог у процесі виконання виробничих завдань. Завдання контро­лю полягає і у своєчасному виробленні коригуючих заходів, які сприяють ліквідації помічених відхилень.