Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 24

б/ за ступенем постійності інформація поділяється на постійну, умовно-постійну та змінну. Постійна інформація не змінює свого значен­ня протягом тривалого часу і багаторазово використовується при обробці змінної інформації. До постійної інформації належать: найменування /шифр/ підприємства, найменування /шифр/ виробу, деталі, документів і т.п. Умовно-постійна інформація зберігає своє значення повний період /Ніни, норми, нормативи і т.п./ і також багаторазово використовується при розв'язанні управлінських задач. Змінна інформація відбиває фак­тичні кількісні і якісні характеристики виробничо-господарської діяль­ності підприємства і його структурних підрозділів. Ця інформація, як правило, бере участь лише у одному циклі обробки інформації /кількість виготовленої продукції, відпущених матеріалів і т.п./;

в/ за способом зображення даних на матеріальних носіях інформація поділяється на текстову /цифрову, алфавітну, алфавітно-цифрову/ та графічну /схеми, креслення, графіки/;

г/ за функціями управління планово-економічна інформація поділяється на планову, облікову, довідкову, статистичну.

На основі класифікації та створення класифікаційних угрупувань проводять кодування інформації, тобто переведення звичайного запису ' інформації у запис у вигляді коду /шифру/. Мета кодування - подати ін­формацію у компактній формі, пристосувати її до особливостей техніч­них устроїв.

Організація інформаційного забезпечення включає організацію маси­вів інформації, потоків інформації, збирання, зберігання, переробки та передавання інформації.

Інформаційні сукупності, організовані у потоки, утворюють інфор­маційну систему підприємства, яка пов'язує між собою виробничі під­розділи та органи управління. Позамашинне забезпечення являє собою документообіг уніфікованих форм документів. Машинна частина інформа­ційного забезпечення являє сукупність даних техніко-економічної інфор­мації, що зберігаються на машинних носіях у формі, зручній для її пе­редавання, зберігання та обробки на ЕОМ. Якщо позамашинна частина ін­формаційного забезпечення розосереджена практично за всіма структурни­ми підрозділами підприємства, то машинна частина сконцентрована в од­ному підрозділі - інформаційно-обчислювальному центрі підприємства. При цьому основний обсяг машинного забезпечення зосереджений у зовніш­ній та внутрішній /оперативній/ пам'яті ЕОМ або центрального обчислю­вального комплексу і утворює інформаційну базу підприємства. Централі­зоване зберігання інформації дозволяє суттєво зменшити її дублювання та скоротити обсяг вхідних і вихідних даних, які зберігаються.

Організація єдиної бази даних викликала необхідність створення операційної системи управління базами даних /СУБД/. СУБД забезпечує взаємодіє між прикладною програмою, операційною системою та базою да­них. Розроблені СУБД для ЄС ЕОМ дозволяють користувачам, які не мають достатніх знань у галузі обчислювальної техніки, після нетривалого пе­ріоду освоєння мови запитів виконувати свої виробничі завдання. Санов­на перевага СУБД - використання інтерактивного режиму. При інтерактив­ному режимі взаємодія користувача з ЕОМ у формі діалогу здійснюється у темпі, зручному для користувача. Крім того, за допомогою спеціальних команд можна своєчасно вивести на екран пояснення до будь-яких функцій, команд і т.д. У наш час існують ряд СУБД: ОКА, БАНК, 1НЕС, СЕДАЛ та ін.

Сполучення організації даних із способом їх обробки називається доступом до даних. Операційна система ЄС ЕОМ надає користувачеві такі методи доступу: послідовний, індексно-послідовний, прямий, бібліо­течний.

Сукупність бази даних і комплексу програмних засобів /СУБД/ ста­новить банк даних. Банки даних забезпечують незалежність зберігання та використання даних, чітку структуризацію даних із вказівкою взаємо­зв'язків елементів банку: типізацію структур надання даних, типізацію і уніфікацію прикладних програм, можливість зміни внутрішньої структу­ри даних.