Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 26

При визначенні економічної ефективності АСУП слід враховувати основні фактори підвищення ефективності виробництва: збільшення випус­ку продукції за рахунок більш раціонального використання діючих вироб­ничих потужностей та всіх видів виробничих ресурсів: підвищення про­дуктивності праці внаслідок скорочення втрат робочого часу, скорочення циклу виготовлення приладобудівної продукції та зменшення матеріальних запасів на підприємстві: підвищення якості продукції.

При визначенні економічної ефективності АСУП необхідно забезпечи­ти порівнянність показників за часом, цінами, тарифній ставками заро­бітної плати, елементами витрат. За базу для порівняння беруть річні показники роботи підприємства без урахування АСУП, а при впровадженні АСУП - за рік, що йде після введення системи в експлуатацію.

Ефективність АСУП визначають зіставленням результатів від її функціонування та витрат всіх видів ресурсів на створення та впрова­дження АСУП.

Для оцінки ефективності АСУП використовують узагальнюючі та пооди­нокі показники. Узагальнюючими показниками економічної фіктивності АСУП є:

річний економічний ефект /розрахунковий та фактичний/;

розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних витрат на роз­робку та впровадження АСУП;

строк окупності капітальних витрат на розробку та впровадження АСУП.

Поодинокими показниками з:

річний приріст прибутку /річна економія/;

економія ресурсів:

підвищенням продуктивності праці;

вивільнення працюючих;

підвищення якості виготовлюваної продукції; зниження втрат виробничо-господарської діяльності на об'єкті управління в результаті функ­ціонування АСУП.

Основним показником економічної ефективності АСУП е річний еконо­мічний ефект, що визначається як різниця між річною економією та одно­разовими витратами на розробку і впровадження АСУП, приведеними у по­рівнянний вигляд за допомогою нормативного коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень.

Річна економія /річне прирощення прибутку/ від розробки та впро­вадження АСУП включає:

річне прирощення прибутку, зумовлене збільшенням обсягу виробничо-господарської діяльності при функціонуванні АСУП;

річне прирощення прибутку за рахунок освоєння нових видів продук­ції в результаті розробки та впровадження АСУП;

економію поточних витрат на виробництво продукції, робіт і по­слуг за умов функціонування АСУП;             

економію інших витрат, які не входять у собівартість виробництва, робіт або послуг, зумовлену функціонуванням АСУП.

Одноразові витрати на розробку та впровадження АСУП включають:

передвиробничі витрати, пов'язані з розробкою АСУП;

капітальні витрати на придбання, транспортування, монтаж і нала­годжування обчислювальної техніки, пріоритетних пристроїв, засобів зв'язку, допоміжного обладнання, а також програмних засобів;

витрати на будівництво чи реконструкцію будівель, споруд, необ­хідних для функціонування АСУП;

витрати на підготовку та перепідготовку Кадрів;

зміни оборотних коштів у зв'язку а функціонуванням АСУП.

Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень на розробку і впровадження АСУП визначається як відношення розрахункової економії /річного прирощення прибутку/ до капітальних витрат на роз­робку та впровадження АСУП.

Строк окупності капітальних витрат являє собою відношення капі­тальних витрат на розробку і впровадження АСУП до річної економії /річного прирощення прибутку/.

АСУП вважається ефективною, якщо розрахунковий коефіцієнт ефек­тивності капітальних вкладень перевищує нормативний показник, встанов­лений для приладобудування.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю знань

І. Які передумови автоматизації управління підприємством?

2. Назвіть основні стадії створення АСУП.

3. Що ви розумієте під типовими проектними рішеннями, у чому проявляється ефективність їх використання?

4. Розкрийте зміст інформаційного забезпечення АСУП.

5. Що ви розумієте під інформаційною системою підприємства?

6. Який зміст та призначення бази даних і банку даних?

7. Яке призначення математичного та програмного забезпечення АСУП?

8. Назвіть основні функціональні підсистеми АСУП.

9. Які основні окладові економічної ефективності АСУП?