Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 16

Використовуючи демократичний стиль, керівник спирається на під­леглих, їх поради та думки. Керівник дає можливість членам колективу проявляти ініціативу та активність при обговоренні багатьох питань, раціонально вирішує проблеми делегування повноважень на нижчі рівні. управління, у ставленні до праці є взірцем для підлеглих. Він найбільшою мірою використовує цю ініціативу трудових колективів на основі принципів єдиноначальності, тобто широко залучає підлеглих до керів­ництва, але сам приймає кінцеве рішення. Корівник-демократ спокійно ставиться до критики на свою адресу, прагне до спілкування з підлег­лими. Він продумано і обґрунтовано на базі аналізу приймає всі відпо­відальні рішення. Звідси випливають очевидні переваги демократичного стилю керівництва.

Анархічний стиль керівництва характеризується некомпетентністю керівника, який внаслідок цього схильний делегувати відповідальність за рішення, які приймаються, вищестоящому керівнику або цілком покла­дається на своїх підлеглих, тобто пускає оправу на самоплив. Безумов­но, відсутність компетентного цілеспрямованого керівництва має наслід­ком негативні результати.

Зрозуміло, у чистому вигляді жоден із стилів керівництва, назва­них вище, не існує. Однак у індивідуальному стилі роботи кожного керів­ника можна помітити різні риси з домінуванням одного із стилів керів­ництва, яким і визначається результативність його діяльності.

Серед членів колективу розрівняють активних, пасивних і резистент­них підлеглих. Активні підлеглі при отриманні завдання радитимуться про його краще виконання, працюють сумлінно, із задоволенням та проявами ініціативи. З такими людьми працювати легко і приємно. Пасивні працівники не виявляють ініціативи та кмітливості. Їм необхідно пояс­нювати завдання у всіх його подробицях та контролювати хід виконання. З такими людьми працювати важко. Але ще важче працювати з резистентними підлеглими. Ці люди постійно у будь-якій формі виявляють опір, прагнуть ухилитися від виконання завдання або переконати керівника у неможливості його здійснення. З резистенцією можна справитися шляхом контрзаходів керівника на причини, що змушують підлеглого виявляти такий опір. Якщо керівникові це вдасться, то резистивний працівник цілком може стати активним помічником.

Нарешті, кожен колектив характеризується поряд з формальною або офіційною структурою, що встановлена відповідними нормативними актами та відбиває службову ієрархію, неформальною. Неформальні відносини складаються стихійно, на основі особистих симпатій, інтересів, звичок, прагнень. Як правило, кожна неформальна група мас свого лідера - най­авторитетнішу людину для всіх її членів і таку, що завдає на всіх їх сильний моральний вплив. Кращим варіантом е сполучення в особі керів­ника формального та неформального лідерства, що може бути забезпечене шляхом вибірності керівників.

Неформальні групи можуть бути позитивного та негативного типів. У позитивній неформальній групі настанови відповідають завданням ко­лективу, а у негативній - суперечать цілям і завданням колективу. У ідеальному випадку формальні і неформальні групи співпадають /члени колективу у той же час утворюють групу друзів, а їх керівник виявля­ється найавторитетнішим серед них/. У цьому разі зростає продуктивність праці, трудова дисципліна зміцнюється. З іншому разі керівник і колек­тив повинні боротися з негативними неформальними групами.

Працівники управління повинні відрізнятися високою культурою управлінської праці, що сполучає в собі сукупність досягнень теорії і практики управління, організації управлінської праці з використанням технічних засобів, а також дотримання вимог, які висуваються до систе­ми управління і працівників, що зумовлені нормами і принципами етики, моралі, естетики, права. Управління, по суті, є у цьому зв'язку спла­вом науки те мистецтва.

18.5. Зміст менеджменту, форми його реалізації