Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 22

Виробничо-господарська діяльність приладобудівних підприємств все більшою мірою характеризується зростаючою складністю та трудомісткіс­тю управління, що зумовлені збільшенням обсягів перероблюваної інфор­мації. За цих умов підвищення ефективності робіт підприємства стає можливим пише на основі використання автоматизованих систем управлін­ня /АСУ/.

Автоматизація управління забезпечується за рахунок впровадження економіко-математичних методів і моделей, обчислювальної техніки, а також комплексу різних заходів /впорядкування форм документації та до­кументообігу, нормативно-довідкових даних, уточнення функцій різних підрозділів та ін./.

У системі управління об'єктами автоматизації виявляються функції та процеси управління, забезпечення та обслуговування виробництва на всіх стадіях життєвого циклу виробу. На стадії дослідження та проекту­вання продукції автоматизуються процеси дослідження та проектування, а також розробки нормативної і технічної документації. На стадіях виготовлення продукції автоматизуються управління технологічними проце­сами та матеріальними потоками виробничих підрозділів, транспортні і складські роботи. На стадії споживання і експлуатації автоматизації підлягає управління інформаційними потоками про стан і рух продукції.

Автоматизована система управління підприємством /АСУП/ - людино-машинна система, яка передбачає безпосередню участь людини у процесі прийняття управлінських рішень на основі обробки даних на ЕОМ.

У наш час нагромаджено великий досвід по розробці та введенню в експлуатацію АСУП. Разом з тим створення АСУП вимагає великих однора­зових витрат на її розробку, придбання необхідного комплексу техніч­них засобів і виконання будівельно-монтажних робіт, поточних витрат на її функціонування.

Загальногалузевими керівними методичними матеріалами по створен­ню АСУП встановлені такі стадії:

І/ передпроектна, яка включає розробку техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання на проектування;

2/ розробки проектів /ескізного і технічного, робочої докумен­тації/;

З/ впровадження в експлуатацію АСУП /дослідна експлуатація та прийомо-здавальні випробування системи/.

Кожна стадія створення АСУП характеризується складом і змістом робіт:

дослідження та обґрунтування необхідності створення АСУП - обсте­ження підприємства, що аналізується, розробка та оформлення вимог до АСУП;

технічне завдання - науково-дослідна робота, розробка аванпроекту, розробка технічного завдання на АСУП:

ескізний проект - розробка попередніх рішень за обраним варіан­том АСУ та окремими видами забезпечення:

технічний проект - розробка остаточних рішень із системних пи­тань; розробка рішень по технічному, організаційному, інформаційному, лінгвістичному, програмному, методичному забезпеченню: розробка алго­ритмів автоматизованої діяльності; розробка проектно-кошторисної до­кументації; складення завдань документації на компоненти і комплекси автоматизації;

робоча документація - розробка робочої документації з інформацій­ного, організаційного, методичного та лінгвістичного забезпечення;

розробка програми та програмної документації; розробка документації на технічні засоби разового виготовлення; розробка проектно-кошторис­ної документації;

введення в дію - підготовка підприємства /установи/ до введення АСУП в дію, навчання персоналу; комплектація АСУТП; будівельно-монтаж­ні та пуско-налагоджувальні роботи: проведення дослідної експлуатації АСУП, проведення приймальних випробувань: приймання АСУП у промислову експлуатацію.

Склад, зміст і порядок виконання проектних робіт, права та обо­в'язки розроблювача та замовника, а також вимоги до документації регламентуються комплексом ГОСТів Єдиної системи стандартів автоматизованих систем управління /ЄСС АСУ/ та загальногалузевими керівними методични­ми матеріалами /ОРМУ/.

Розробка АСУП являє собою тривалий і трудомісткий процес, що здійс­нюється великою кількістю висококваліфікованих спеціалістів.