Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Система управління охороною праці (СУОП)

Під управлінням розуміють цілеспрямовану дію на систему людина виробництво з метою досягнення заданих результатів, під управлінням охороною праці - підготовку, прийняття і реалізацію рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збережен­ня здоров’я і працездатності людини в процесі праці. В методологічному відношенні формування безпеки здійснюється за допомогою двох вза­ємозв'язаних і послідовно виконуваних етапів роботи: аналіз умов праці і розробка згідно з результатами аналізу засобів захисту людини від небезпеки. Аналіз умов праці пов’язаний з отриманням достовірної і репрезентативної початкової інформації.

В управлінні розрізняюсь управлиєму і управляючу системи. В са­мому загальному понятті об’єкт управління - це система людина - сере­довище.

Середовище включає в себе всю сукупність елементів, з якими лю­дина взаємодіє в процесі праці й які можуть чинити на неї відповід­ний вплив.

Об’єктом управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів організацій по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих у частках, в цехах і на підприємствах в цілому.

Управління охороною праці на підприємстві в цілому здійснює ке­рівник (головний інженер), в цехах, на виробничих у частках і в служ­бах - керівники відповідних підрозділів і служб.

Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, підготовку управлінських рівень і контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці, безпосередньо підпорядкована керівнику (голов­ному інженеру). Нормативною основою СУОП є кодекс законів про працю, система стандартів безпеки праці, норми, правила, положення, вказів­ки, інструкції з питань охорони праці. До основних організаційних документів з охорони праці в меліоративних організаціях належать По­ложення про організацію роботи з охорони праці об'єднання (треста); Положення про відділ, в якому повинні бути відображені питання охоро­ни праці, за які несе відповідальність цей відділ; Посадові інструк­ції керівних і інженерно-технічних працівників; Інструкції з охорони праці для робітників по професіях; Накази, постанови і розпоряджен­ня з охорони праці та інші інформаційні матеріали. СУОП передбачає комплексне вирішення питань з охорони праці на підприємстві, активну участь в цій роботі всіх інженерно-технічних і господарських служб, колективну відповідальність за створення безпечних умов праці на кож­ному робочому місці.

3.2. Функції управління охороною праці

Управління охороною праці забезпечує виконання таких функцій:

організація і координація роботи в галузі охорони праці;

планування робіт з охорони праці;

контроль за станом охорони праці і функціонуванням СУОТ; 

облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці;

стимулювання за роботу з охорони праці.

Організація і координація робіт в галузі охорони праці повинна передбачати формування органів управління охороною праці, встановлен­ня обов’язків і порядку взаємодії осіб, які беруть участь в управлін­ні, а також прийнятті і реалізації управлінських рішень (накази, роз­порядження та ін.).

Планування робіт з охорони праці повинно включати визначення завдань підрозділам і службам підприємства.

У водогосподарських організаціях основною формою планування в складання поточних (річних планів) і оперативних планів.

Річний план складається з урахуванням результатів аналізу санітарно-технічного стану умов праці на виробничих дільницях. При розроб­ці річних планів враховується номенклатура заходів щодо охорони праці, тобто перелік заходів, які можуть бути включені до плану. Заходи з охорони праці, які включили в річні плани, повинні бути забезпечені фінансами і матеріальними ресурсами.

Фінансування заходів щодо охорони праці здійснюється з кількох джерел. Якщо вони мають капітальний характер, фінансування здійснюєть­ся за рахунок державних капітальних вкладів, включаючи фонди вироб­ництва. Якщо заходи мають некапітальний характер, фінансування їх ве­деться за рахунок цехових і загально виробничих експлуатаційних витрат, а на будівництві, що здійснюється господарським методом - за рахунок накладних витрат.

Заходи можуть здійснюватись водночас з капітальним ремонтом ос­новних засобів, тоді фінансують їх за рахунок амортизаційних фондів. Заходи, що включені в нову техніку, здійснюються за рахунок банків­ського кредиту.

З загальної суми коштів, із щорічно виділяємих на охорону праці підприємства, організації, установи відраховують не менша як 5% на про­ведення заходів щодо охорони праці в масштабах галузі.

Матеріальні ресурси на виконання конкретних заходів щодо охорони праці треба використовувати виключно цільовим призначенням, їх не до­зволяється використовувати на інші цілі. Адміністрація виробництва не­се відповідальність за використання коштів не за призначенням.

Похожие материалы

Информация о работе