Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 14

У природі і тим більше в працюючих машинах, механізмах, а також у різних динамічних процесах одночасно виникають звуки різної частоти й інтенсивності. Така хаотична сукупність звуків різної частоти, що безладно міняються за часом, називається шумом. У повсякденному житті шумом вважається сукупність сторонніх звуків, що заважають правильно сприймати мову, що перешкоджають роботі і відпочинку.

Шум впливає на організм людини, хоча воно позначається не відразу, а тільки після тривалого впливу, іноді через кілька років. При цьому можуть виникати нервові і психічні захворювання. Через нервову систему шум викликає захворювання серця, а в деяких випадках приводить до хронічних захворювань кори головного мозку, бруньок, до появи гіпертонічної хвороби. Робота в умовах високого шуму приведе до глухоти і загального погіршення стану здоров'я людини. Так, радянські вчені (Е. А. Андреева-Галанина й ін.) установили, що під дією шуму в людини виникає шумова хвороба, що виявляється загалом, захворюванні всього організму.

Вплив шуму на людину виявляється й у процесі його виробничої діяльності. Постійний шум (особливо його високочастотні складові) підвищує нервова напруга, викликає передчасне стомлення працюючих і на 10—15% знижує продуктивність праці.

З урахуванням шкідливості виробничого шуму для працюючих, важливою задачею охорони праці є розробка і здійснення заходів для зниження рівні шуму на сільськогосподарських підприємствах.

Боротьба із шумом — складна проблема: для се успішного рішення необхідно удосконалювати як техніку, так і способи глушіння шуму.

У залежності від шкідливості дії прийнята наступна класифікація шумів: а) по частотному складі (низькочастотні, среднечастотные і високочастотні); б) по ширині спектра частот (узкополосные і широкополосные); в) по характері спектра (імпульсний, тональний, стабільний і шум, що коливається в часі).

Звукова хвиля характеризується звуковим тиском р (Н/м2), коливальною швидкістю v (м/с), інтенсивністю звуку / (Ут/м2). Зв'язок між ними приймається по співвідношеннях:

 і               (50)

де р—среднеквадратичное значення звукового тиску, Н/м2;

r×с— хвильовий опір середовища, через яку поширюється звук (для повітря при нормальних умовах приймається 410 Нс/м3);

r — щільність середовища,  кг/м3;

с — швидкість звуку в повітрі, приймається 343 м/с.

Звукові хвилі, поширюючи і пружному повітряному середовищу, викликають чи підвищення зниження тиску повітря.

Різниця між цим тиском повітряного середовища й атмосферним називається звуковим тиском. Вухо людини сприймає звуковий тиск від 2×10-5 до 2×102 Па, тобто до тиску в 10 млн. раз більшого первісного.

Мінімальна величина звукового тиску, що сприймається людським вухом як звук, називається порогом чутності. Звуковий тиск на порозі чутності відповідає 2×10-5 Па. Вища межа сприйманого людським вухом звуку, що викликає болюче відчуття, називається болючим порогом. Звуковий тиск р болючого порога відповідає 2×102 Па. При тиску вище 2×102 Па виникають запаморочення, нудота, блювота, розривши барабанної перетинки і кровотеча з ушей.

По звуковому тиску судять про інтенсивність звуку. Інтенсивністю звуку називають потік звукової енергії, що проходить в одиницю часу через площу, перпендикулярну поширенню звуку.

Як оцінні показники шуму (у дБ) прийнято визначати наступні.

1.  Рівень звуку

                  (51)

де ра — середньоквадратичне значення звукового тиску стаціонарного сигналу, Па;

р0 — тиск на порозі чутності при частоті 1000гц, рівне 2×10-5 Па.

2.  Рівень звукового тиску для октавних смуг среднегеометрических частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 і 8000 Гц

                   (52)

де р — діюче значення звукового тиску стаціонарного сигналу.

3.  Середній рівень (по енергії) звукового тиску

                (52 а)

де Li— i-й з усредняемых рівнів, дБ (і=1, 2, ... n);

т — кількість джерел  шуму.

4.  Сумарний  рівень  (по енергії) звукового тиску

 ,                (52 б)