Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 2

В будівництві на охорону праці виділяються асигнування в таких розмірах: при загально будівельних роботах - не менш як 0,4% прямих затрат на будівництво і не менті як 0,25% при монтажних і спеціалізо­ваних роботах.

Оперативні плани (квартальні, місячні) робіт з безпеки праці складають керівники підрозділів на місяць чи квартал, тобто намічають ті завдання з охорони праці, які треба вирішити в найближчий час да­ному підрозділу, щоб виконати річний план з охорони праці з врахуван­ням зауважень і недоліків, що було виявлено в процесі перевірок, ви­конання наказів і розпоряджень по підприємству.

Контроль за станом охорони праці повинен бути спрямований на перевірку стану умов праці, виявлення відхилень від вимог стандартів ССБП, норм і правил з охорони праці, перевірку виконання службами і підрозділами своїх обов’язків у галузі охорони праці, на прийняття афективних заходів щодо ліквідації недоліків. Основні види контролю розглянуті в попередньому розділі.

Облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці і функціо­нування ОУОП треба спрямувати на розробку і прийняття управлінських рішень керівниками всіх рівнів (від майстра до начальника управління).

Для довідкової інформації для аналізу стану охорони праці використовують матеріали про нещасні випадки і професійні захворювання; дані про захворювання з тимчасовою втратою працездатності; розпоря­дження органів державного нагляду і результати інших видів контролю; дані паспортів санітарно-технічного стану умов праці в підрозділі; матеріали спеціальних обстежень.

Стимулювання за роботу з охорони праці треба спрямувати на ство­рення зацікавленості працівників у забезпеченні безпечних і здорових умов праці на робочих місцях. Види і форми матеріального і морального стимулювання розробляє адміністрація підприємства разом з профсоюзним комітетом.

3.3. Задачі управління охороною праці

Управління охороною праці включає виконання таких основних задач: навчання працівників охороні праці і пропаганда питань з охорони праці;

забезпечення безпеки виробничого обладнання; забезпечення безпеки виробничих процесів; забезпечення безпеки будівель і споруд;

нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

організацію лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

санітарно-побутове обслуговування працівників;

професійний відбір працюючих за окремими професіями.

Належна теоретична підготовка всіх працівників є однією з умов високопродуктивної праці без травм і аварій.

Навчання працівників безпеці праці проводиться відповідно до вимог ДЕСТ 12.0.004-79, який встановлює порядок і види навчання. На всіх підприємствах і в організаціях незалежно від характеру і ступеню небезпеки виробництва навчання працівників проводять при підготовці нових робітників, проведенні різноманітних видів інструктажів і під­вищенні кваліфікації. Загально керівництво і організація навчання в цілому на підприємстві покладається на керівника, а в підрозділах -
на керівників підрозділів.                                           

Контроль за своєчасним і якісним навчанням виконує відділ охоро­ни праці чи інженер з охорони праці, або ІТП, на якого наказом керів­ника підприємства покладено ці обов’язки.

Ті, що вперте поступають на роботу, навчання проходять згідно з "Типовим положенням про підготовку і підвищення кваліфікації робітни­ків безпосередньо на виробництві".

В журналі обліку навчальної роботи реєструють навчальну тему, за якою проводилось навчання.

Інструктаж працюючих поділяють на вступний, початковий, на робо­чому місці, повторний, позаплановий і поточний.

Вступний інструктаж з усіма, хто поступав на роботу незалежно від їх освіти і стажу роботи по даній професії, проводить інженер з охорони праці за програмою, затвердженою головним інженером підприємства, про проведення вступного інструктажу з обов’язковим підписом того, хто проводив інструктаж і того, хто його отримував.