Профілактичні заходи і захист від дії іонізуючого випромінювання. Вирішення питань техніки безпеки в проектній документацїї

Страницы работы

Фрагмент текста работы

інших джерел іонізуючих випромінювань на весь період вагіт­ності, а при роботі з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді - і на період годування дитини.

Частина Ш. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Розділ І. ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ТЕХНТКИ БЕЗПЕКИ В ПРОЕКТНІЙ

 ДОКУІЕНТАЦЇЇ

1.1. Загальні вимоги до вирішення питань техніки безпеки в проектній

 документації

Створення високопродуктивних і безпечних умов праці насамперед залежить від правильного вирішення питань охорони праці в проектних документах.

Питання техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпе­ки на будівельному майданчику розробляються в проектах організації будівництва (ПОБ) і проектах виконання робіт (ПВР).

Заходи щодо охорони праці, які розробляються в організаційно-тех­нологічній документації, можна поділити на три основні групи: загаль­ні для будівельного майданчика, технологічні і спеціальні.

Загальні заходи: огородження території будівельного майданчика і безпечних зон на ньому, обладнання проходів і проїздів, що забезпе­чують доступ до всіх об’єктів будівництва; забезпечення електробезпе­ки робіт на майданчику. Сюди належить також встановлення місць розта­шування санітарно-побутових приміщень для працівників, добір системи освітлення, розміщення протипожежного водоймища, протипожежних пристро­їв, зон складування, тимчасових доріг, що забезпечують безпечний рух транспорту.

Технологічні питання: розрахунки риштування, кріплення і розроб­ка заходів, що забезпечують безпеку цих робіт; розробка монтажно-тех­нологічного устаткування; схеми строповки конструкцій, добір канатів, строп, траверс, якорів та інших вантажозахватних пристроїв; забезпечен­ня електробезпеки на будівельному майданчику; забезпечення безпеки при наявності робіт з отруйними речовинами і т. ін.

Спеціальні заходи спрямовані на вирішення питань, що пов’язані з метеорологічними умовами, застосуванням токсичних матеріалів, сані­тарними і протипожежними умовами, в яких характер робіт вимагав відпо­відного сумісництва їх у часі.

Проект організації будівництва розробляє провідна проектна орга­нізація відповідно до СНиП 3-01.01-85.

В ПОБ як організаційно-економічному документі розробляються такі основні питання охорони праці:

заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічного обслуговування на будівництві;

забезпечення обладнанням і пристроями для безпечного виконання будівельно-монтажних робіт (риштування, інвентарні захисні огороджен­ня і т. ін.);

розміщення тимчасових доріг на території будівництва, інженерних

Похожие материалы

Информация о работе