Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 8

Важливим показником ефективності хіміко-технологічної системи (ХТС) і рівня ресурсозбереження в хімічних галузях промисловості є матеріалоємність продукції. Матеріалоємність продукції – це питома витрата всіх видів матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення одиниці якої-небудь продукції, що виражається або в натуральних показниках, або у відсотках вартості використаних сировини й топливно-енергетичних ресурсів (ТЕР) у собівартості продукції. Зниження матеріалоємності хімічної продукції дозволяє підвищити рівень ресурсозбереження в промисловості.

Одним з важливих напрямків ресурсозбереження в хімічній промисловості є енергозбереження. Енергозбереження досягається в результаті реалізації в промисловості: науково обґрунтованих оптимальних питомих норм витрати палива, теплової й електричної енергії для виробництва різних видів хімічної продукції; способів ліквідації втрат ТЕР; способів утилізації вторинних енергоресурсів; способів комбінованого вироблення енергії (технологічної пари й електроенергії) у хімічному процесі; організаційно-господарських заходів щодо раціональної витрати всіх видів ТЕР на підприємствах; у результаті застосування сучасних термодинамічних принципів і методів синтезу високоефективних хімічно-енерготехнологічних систем, а також прогресивного виробничого досвіду. Енергозбереження являє собою одну з головних концепцій безвідхідної технології.

2.3  Коротка характеристика пінч-аналізу

На первісному етапі розробки методології створення ресурсозберігаючих ХТС у 80-х й 90-х роках, були запропоновані методи синтезу (проектування) рекуперативних технологічних систем (ТС). Одним з найбільш відомих методів синтезу оптимальних рекуперативних ТС є пінч-метод з використанням складових теплових кривих, які дають ясну картину загальних потреб ХТС у джерелах і стоках тепла (джерелах нагрівання й охолодження). Перекривання складених теплових кривих (СТК) показує цільові значення тепла, що рекуперується в ХТС, а також додаткового підведення й відводу енергії.

Таким чином, основна мета пінч-аналізу – це фінансові заощадження шляхом поліпшення використання теплової енергії в процесі (максимізація використання теплової енергії внутрішніх технологічних потоків процесу з одночасним зменшенням споживання енергії від зовнішніх її джерел, тобто те, що зазвичай називається енергозбереженням).

Ще одна з ранніх розробок у цій області – великі складені теплові криві (ВСТК), які, чітко показуючи взаємодію між ХТС і системою енергоносіїв, дозволяють попередньо вибирати й раціонально розміщати найбільш підходящі необхідні зовнішні енергоресурси ще до етапу проектування ХТС у цілому.

2.4  Коротка характеристика програми Unisim Design

Програма Unisim Design, що розроблялася фірмою «Хайпротех», являє собою пакет математичного забезпечення, призначений для моделювання в стаціонарному режимі, проектування хіміко-технологічних виробництв, контролю продуктивності устаткування, оптимізації й бізнесу-планування в області видобутку й переробки вуглеводнів і нафтохімії [19].

Програмний пакет Unisim Design побудований на основі надійних і перевірених методів розрахунку технологічних процесів. Вже більше двадцяти п’яти років Unisim Design застосовується для моделювання процесів видобутку нафти й газу, нафто - і газопереробки. Програма з однаковим успіхом працює в проектних й інжинірингових фірмах, у проектно-конструкторських відділах заводів, у науково-дослідних інститутах і на заводських установках. На сьогоднішній день інженери й технологи використають Unisim Design як засіб побудови стаціонарних моделей при проектуванні технологічних процесів, для моніторингу стану устаткування й виявлення несправностей, для оптимізації технологічних режимів, бізнес-планування й керування активами. Крім того, використання програми Unisim Design дає значний економічний ефект: підвищується продуктивність і прибутковість установок [20]. Економічний ефект від використання програми Unisim Design досягається за рахунок оптимізації проектування – можливості в стислий термін оцінити рентабельність, безпека й надійність установки, моніторингу стану устаткування – упевненості в тім, що устаткування працює в оптимальному режимі, зменшення витрат на реалізацію проекту – можливості звести до мінімуму кількість помилок і зробити проект менш трудомістким. У роботах [20-22] продемонстроване успішне застосування програмного пакета Unisim у проектах модернізації румунських нафтопереробних заводів.