Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 28

На третьому етапі групи спеціалістів за результатами досліджень готують доповіді з висновками і пропозиціями з підвищення стійкості елементів, які підлягали дослідженню. Група керівника дослідження складає загальну доповідь і розробляє план заходів з підвищення стійкості роботи об’єкта в цілому. Заходи плануються на мирний час і на період загрози нападу противника.

Стійкість роботи об’єкта господарювання визначається на основі моделювання вразливості об’єкта до дії кожного уражаючого фактора окремо.

Характер руйнувань, пожеж, уражень робітників та службовців залежить від максимально можливих значень параметрів уражаючих факторів, які проявляються у надзвичайних ситуаціях, від спроможності перелічених компонентів протистояти дії цих факторів. У цілому об’єкт може бути виведеним з ладу, перестати функціонувати навіть тоді, коли більша частина елементів об’єкта ще дієздатна, але важливі частини вийшли з ладу. Дослідження стійкості, у першу чергу, спрямовані на виявлення найменш стійких елементів, щоб на основі проведених досліджень спланувати і провести заходи, які підвищують стійкість об’єкта в цілому.

Таким чином, завдяки дослідженню стійкості на об’єкті господарювання виявляються вразливі місця в роботі даного об’єкта, розроблюються найбільш ефективні заходи, рекомендації та пропозиції щодо підвищення стійкості, внаслідок чого забезпечується захист та зниження втрати серед населення, а також рівень руйнувань; підвищується стійкість роботи об’єктів та галузей виробництва; забезпечуються задовільні умови для успішної ліквідації наслідків ситуації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.


ВИСНОВКИ

У даній роботі було проведено обстеження центральної газофракціонуючої установки, завдяки якому були визначені потоки, що внесені у таблицю потокових даних, яка є цифровим образом теплообмінної мережі розділення широкої фракції легких вуглеводнів.

Моделювання існуючої технологічної схеми за допомогою програмного продукту Unisim Design дозволило уточнити виміряні потокові дані та отримати ті, яких не вистачало.

На основі таблиці потокових даних побудовані складові криві існуючого процесу, знайдена допустима мінімальна температура між гарячою та холодною складовими криви, визначена мінімальна кількість гарячих та холодних утиліт і – максимальна потужність рекуперації теплообмінної мережі.

До інтегрованої схеми запропонована сіткова діаграма, яка дає змогу наглядно показати розміщення усіх теплообмінних апаратів, а також – моделювання працездатної, економічно вигідної енерготехнологічної схеми ЦГФУ, впровадження якої дозволить економити 1698266 грн на рік при строку окупності 0,6 років.

Крім того, за допомогою методів пінч-аналізу був інтегрований тепловий насос до вузла розділення ізобутан-бутанової фракції та проведена автоматизація цього вузла, що дозволить економити 40575000 грн на рік при строку окупності, який дорівнює 3 роки.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Основы теории ресурсосберегающих интегрированных химико-технологических систем: Учебн. Пособие / Мешалкин В.П., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 412 с.

2. Бурлака Г. Нафтопереробна промисловість: стан і перспективи / Г. Бурлака // Економіка України, 2000. – № 7. – С. 6-10.

3. Уильям Л. Переработка нефти / Леффлер Уильям. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 223 с

4. Степанов А.В., Горюнов B.C. Ресурсосберегающая технология переработки нефти / А.В. Степанов, В.С. Горюнов. – К.: Наукова думка, 1993. – 270 с

5. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії / С.М. Бевз, Б.І. Бондаренко, О.Ф. Буткевич [та ін.]; під. заг. ред. А.К. Шидловського. – К.: «Українські енциклопедичні знання», 2007. – 500 с.

6. Smith R. Chemical Process Design / R. Smith. – USA: «McGraw Hill», 1995. – P. 460.

7. Linnhoff B. Synthesis of heat exchanger networks. Part I:Systematic generation of energy optimal networks / B. Linnhoff, J.R. Flower // AIChEJ. – 1978. –V. 24. –No. 4. –P. 633-642.