Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 20

5.4  Висновки розділу

З огляду на поставлені цілі автоматичного керування ректифікаційною установкою, певні в цьому розділі, вирішені наступні завдання:

-  зроблений вибір контурів контролю та регулювання;

-  зроблений вибір приладів та засобів автоматизації;

-  описаний принцип роботи функціональної схеми автоматизації.

Вирішені в цьому розділі питання дозволяють вести процесс ректифікації ізобутан-бутанової суміші на заданому технологічному рівні.

Повний перелік обраних приладів та засобів автоматизації, що використовувалися в проекті, представлені у додатку Б. Схема автоматизації ректифікаційної установки наведена у додатку В.


6  ЕКОНОМІЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ УХВАЛЕНИХ ТЕХНІЧНИХ

РІШЕНЬ

6.1  Обґрунтування необхідності розробки

Нова техніка, технологія, пінч – технології, що розробляються і впроваджуються у виробництво, повинні давати корисний результат (ефект). Він може бути економічним, виявляється в зниженні витрат підприємства на виробництво і збільшенні прибутку, а також соціальним, екологічним та ін.

Техніко-економічне обґрунтування – обов'язкова частина будь-якого інноваційного проекту, що має на меті фінансову оцінку передбачуваних витрат і одержуваного результату, а також оцінку прибутковості проекту і, зрештою, економічної доцільності його розробки і впровадження.

При впровадженні проекту підприємство несе разові (капітальні) витрати (або інвестиції), пов'язані з розробкою проекту, а також з придбанням і установкою необхідного устаткування, засобів програмного забезпечення і т.д. При використанні інновацій підприємство одержує певний ефект, що виражається звичайно приростом прибутку. При розрахунку ефективності необхідно також враховувати додаткові річні витрати підприємства, пов'язані з експлуатацією нового устаткування. Додатковий прибуток підприємства за рахунок реалізації інноваційного проекту повинен в прийнятний терміни відшкодувати понесені підприємством витрати на реалізацію проекту [27].

Даний розділ присвячений техніко-економічному обґрунтуванню розробки, і впровадження пінч – системи в технологічному процесі.

Дані для розрахунків:

Ціна природного газу                      2500 грн/м3.

Витрати на проектування        Зп = 132000 грн.

6.2  Розрахунок річної економії підприємства

Для визначення економічного ефекту пінч-інтеграції необхідно розрахувати економію, капітальні витрати та строк окупності капітальних витрат підприємства. Для розрахунку економії необхідно визначити кількість грошей, які підприємство витрачає за рік на енергоносії до та після пінч-інтеграції.

Для процесу, що існує, теплова потужність, необхідна для нагріву усіх холодних потоків складає 42,112 МВт, а потужність, необхідна для охолодження гарячих потоків складає 42,812 МВт.

Зробимо розрахунок вартості підведеного тепла на нагрів холодних потоків. Визначимо вартість 1 кВт/рік енергії, що утворюється при спалюванні природного газу. Кількість енергії, що виділяється при спалюванні 1000 м3 природного газу – 33,5 109 Дж

За допомогою стехіометричного рівняння, розрахуємо вартість 1 кВт/рік енергії:

33,5 ГДж     -    2500 грн.

36008000 год103     -     x грн., де      x − питома вартість 1 кВт/рік;

8000 год – кількість робочих годин на рік;

3600 сек − кількість секунд в 1 годині,

Тобто 1 кВт/рік коштуватимуть 2149 грн.

Вартість річної енергії, що піде на підігрів усіх холодних потоків буде дорівнювати :

,                                                           (6.1)

де       − теплова потужність для нагріву холодних потоків;

 − вартість річної енергії для нагріву холодних потоків.

.

Прийнято враховувати, що вартість енергії для охолодження коштує 10% від вартості енергії для нагріву, отже :

,                                                           (6.2)

де      QСmin − теплова потужність для охолодження гарячих потоків;

SХ1 − вартість річної енергії для охолодження гарячих потоків.

.

Загальні річні витрати на енергоносії складатимуть: