Обстеження центральної газофракціонуючої установки. Моделювання інтегрованої технологічної схеми, страница 23

Наявність у системі центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) рідких вуглеводнів та зріджених газів з низькою температурою кипіння й високою пружністю парів, обумовлює її підвищену вибухо-пожаронебезпечність; продукти, що перероблюються, шкідливі для організму людини, діють наркотично, дратівливо, збуджують центральну нервову систему.

Вдихання парів та газів продуктів можуть призвести до тяжкого отруєння і при недостачі кисню, навіть смерті.

При попаданні на шкіру рідких продуктів можливі шкірні затворювання, а зріджених газів – до обмороження незахищених ділянок шкіри.

Таблиця 7.1 – Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх джерела

Небезпечні (шкідливі) виробничі фактори

Джерела виникнення

Механічні

Рушійні частини машин і механізмів (насоси, транспортери, вентилятори)

Підвищений рівень шуму, дБ

Насоси, вентиляційні установки, транспортери, компресори

Підвищений рівень вібрації, дБ

Електродвигуни, насоси, вентиляційні установки

Підвищений рівень напруги

220, 380 В

Електродвигуни апаратів, щит управління

Несприятливий мікроклімат (підвищена температура матеріалу та поверхні обладнання)

Підігрівачі, паропроводи, ректифікаційні колони

У процесі розділення широкої фракції легких вуглеводнів утворюються наступні речовини, приведені в таблиці 7.2, які відносяться до хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Усі процеси відбуваються у герметично закритих та теплоізольованих апаратах, усе технологічне устаткування розміщено на зовнішній установці. Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств у щитових приміщеннях і прилягаючих до них тамбурам та коридорам вміст шкідливих компонентів не повинен перевищувати гранично допустиму концентрацію (ГДК), що досягається за рахунок загальнообмінної та приливно-витяжної вентиляції згідно СНіП 2.04.05-92 [32]. Для попередження аварійних ситуацій передбачена предаварійна сигналізація найбільше відповідальних параметрів: тиску повітря для контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (КВПтаА), тиск пари та води при вводі у цех, тиску у колонах, граничних значень рівнів в ємностях із зрідженими газами та інших параметрів. При виникненні аварійних ситуацій система протиаварійного захисту АСУ ТП (автоматизована система управління технологічним процесом) автоматизовано переводить газофракціонуючу установку у безпечний стан.

Таблиця 7.2 – Характеристика речовин, які утворюються при розділенні ШФЛУ.

Найме-нування

речовини

Клас небез-печності

Агре-гатний

стан

Густина

парів по відношеню до кисню при 0

ГДК у повітрі робочої

зони за

ГОСТ 12.1.007-76 [33], мг/м3

Розчинність у воді % мас.

Етан

С2Н8

4

газ

1,0488

300

Не розчинюється

Пропан

С3Н8

4

газ

1,5617

300

Не розчинюється

Ізобутан

і- С4Н10

4

газ

2,0665

300

Не розчинюється

Бутан

С4Н10

4

газ

2,0665

300

Не розчинюється

Пентан

С5Н12

4

рідина

2,5000

100

Не розчинюється

7.3  Промислова санітарія

7.3.1  Мікроклімат

Метрологічні умови вибрані відносно вимогам ГОСТ 12.1.005-88 [34] та ДСН 3.3.6.042-99 [35] з урахуванням категорії робіт по енерговитратам при виконанні відповідних технологічних операцій та періоду року. Вибираємо оптимальні параметри мікроклімату, які наведені у таблиці 7.3.

Для забезпечення нормалізації параметрів мікроклімату передбачені наступні заходи: вентиляція, кондиціонування повітря та опалення в холодний період року, СНіП 2.04.05-92 [32].

Таблиця 7.3 – Оптимальні параметри мікроклімату