Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 7

Власника кредитної картки обслуговує банк, який її видав, та торговельна організація. Для останньої кредитна картка слугує гарантією відкриття покупцю кредиту в бан­ку. Обслуговування клієнта за допомогою кредитної карт­ки здійснюється за такою схемою. Торговельні організації передають у банк, що видав кредитну картку, рахунки за

212

товари, продані власникам карток. Банк їх оплачує, тобто перераховує гроші на поточний рахунок торговельної ор­ганізації (якщо він є в даному банку) або в інший банк, у якому відкрито цей рахунок. За цю послугу стягується плата у вигляді комісії у розмірі 3,5 % вартості оплачених рахунків.

Паралельно торговельна організація щомісяця надає власнику картки рахунок за куплені протягом місяця то­вари. У межах встановленого строку (звичайно 25 діб) рахунок може бути оплачений безпроцентне, а після його закінчення цей рахунок конвертується в позичку. Таким чи­ном, виникають зобов'язання власника кредитної картки перед банком. Позичка повинна періодично погашатися клі­єнтом, оскільки при відсутності повернення боргу вичерпу­ється ліміт кредитування. Останній може бути збільшений або зменшений залежно від регулярності погашення клієн­том заборгованості банку.

Від операцій з кредитними картками банк одержує до­ход, який включає:

комісію, що стягується з торговельних організацій при оплаті рахунків за відпущений володільцю кредитної картки товар;

щорічну плату клієнтів за кредитні картки (якщо вона стягується);

процент за кредит, що надається власнику карток у ме­жах ліміту кредитування.

У процесі задоволення споживчих потреб населення бан­ки використовують і таку форму, як чековий кредит, що грунтується на відкритті чекового рахунку. Існують два види рахунків — овердрафні (з від'ємним сальдо на поточ­ному рахунку) та спеціальні чекові. При використанні пер­шого виплати по чеках здійснюються з рахунку клієнта. У випадку відсутності коштів на рахунку банк покриває від'ємне сальдо кредитом у межах установленого ліміту. Покриття позички здійснюється за рахунок поточних над­ходжень або спеціальних внесків клієнтів.

Спеціальні чекові рахунки відкриваються деякими бан­ками, які емітують (випускають) для своїх клієнтів спеці­альні чеки певної вартості. Банк установлює клієнту ліміт кредитування і на його величину видає чеки. Використовую­чи чеки, клієнт поступово вичерпує ліміт кредитування, а внески на чековий рахунок відтворюють його. Плата за чековий кредит береться на рівні 1 % від використаної суми.

У нашій країні кредитування населення здійснюється переважно установами Ощадного банку. Найпоширенішими

213

є кредити, які можна умовно назвати кредитами на ви­трати по поліпшенню житлових умов та створенню підсоб­ного домашнього господарства. Такі кредити надають­ся на:

будівництво подвірних будівель;

реконструкцію і капітальний ремонт індивідуальних жит­лових будинків з надвірними забудовами;

приєднання житлових будинків до інженерної мережі;

придбання устаткування для інженерного обладнання будинку;

купівлю у громадян індивідуальних житлових будинків з надвірними забудовами;

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт са­дових будинків і упорядкування садових ділянок;

придбання квартири в житловому кооперативі;

господарське обзаведення та придбання худоби. Ці кредити з урахуванням специфіки їх використання надаються громадянам у порівняно великих сумах (від 40 тис. до 300 тис. крб.) і тому погашаються протягом три­валого відрізку часу — від 2 до 25 років. Плата за користу­вання такими позичками встановлюється ощадним банком залежно від строку, на який дається позичка, і дотримання позичальником договірних умов.

Індивідуальним позичальникам може надаватися кредит на придбання промислових товарів та невідкладні потреби. Він надається на строк до 2 років у розмірі восьмимісячної заробітної плати (але не більше 40 тис. крб.) з оплатою процентів на таких же умовах, як і за кредити на витрати по поліпшенню житлових умов і створення підсобного до­машнього господарства.