Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 12

При розрахунках чеками банк попередньо депонує кош­ти, що гарантує оплату чека. Депонування здійснюється шляхом списання коштів з розрахункового рахунку клієн­та або надання позички в розмірі ліміту чекової книжки та зарахування коштів на окремий рахунок.

У практиці розрахунків використовуються і такі доку­менти, як вимога-доручення та акредитив. Вимога-доручен­ня застосовується при акцепті товару. Суть розрахунків полягає в тому, що названий документ разом з товаром відправляється постачальником покупцю, який у випадку акцепту товару (згоди його прийняти) заповнює другу ча­стину документа (доручення) власними реквізитами, скріп­лює їх підписом та печаткою і здає до свого банку для оп­лати.

Акредитив являє собою доручення банку покупця банку постачальника оплачувати рахунки останнього за відван­тажені матеріальні цінності на умовах, передбачених в ак­редитивній заяві покупця. Відкриття акредитиву провадить­ся або за рахунок власних коштів покупця, або за рахунок кредиту банку та супроводжується депонуванням коштів. Стосовно надійних клієнтів виставлення акредитиву може здійснюватися без депонування коштів, тобто застосовуєть­ся документарний акредитив.

Основна маса розрахунків відбувається після відванта­ження продукції і надання послуг, виходячи з фактичного

221

їх розміру Але якщо між двома підприємствами існують постійні та рівномірні поставки продукції (послуг), розра­хунки можуть здійснюватися, виходячи з розміру планових поставок за обумовлений період. Вони одержали назву “розрахунки плановими платежами”.

При взаємних поставках продукції (наданні послуг) між двома підприємствами провадяться розрахунки по сальдо зустрічних вимог. У цьому разі через банк проходить не весь обсяг платіжного обігу двох підприємств, а лише саль­до взаємних вимог, які виникли за розрахунковий період, як правило, за півмісяця.

На прохання клієнтів банки можуть здійснювати разові заліки взаємних грошових вимог (групові або між двома підприємствами).

За послуги, пов'язані з проведенням розрахунків, банки не стягують зі своїх клієнтів комісійних, оскільки не на­раховують процентів на поточні залишки коштів, розміщені на розрахункових рахунках.

Обслуговування зовнішньонеторговельних угод полягає в посередництві банку в фінансових розрахунках між екс­портерами і імпортерами, а в разі необхідності—в кре­дитуванні. Посередництво в розрахунках здійснюється на основі кореспондентських зв'язків між банками двох кра­їн — експортера та імпортера, які передбачають існування розрахункового рахунку банку-кореспондента.

У міжнародній практиці використовуються такі види платежів: авансові, у міру надходження товару й рахунків, з настанням строків платежу, при постачанні товарів або після цього.

Авансові платежі та платежі у міру надходження това­рів і рахунків здійснюються шляхом переказів та чеків; розрахунки з настанням строків платежу та при постачанні товарів — переважно у формі акредитивів або документар­ного інкасо.

Розрахунки шляхом переказів провадяться переважно так само, як і у внутрішньодержавному платіжному обігу. Перекази в міжнародній практиці відрізняються від зви­чайних тим, що можуть виконуватися в різних валютах (національній, іноземній, третьої країни). Перерахунки ва­лют здійснюються за касовим курсом.

В експортно-імпортних розрахунках використовуються здебільшого два види чеків: банківський ордерний і клі­єнтський. Техніка розрахунків при використанні названих чеків однакова. Різниця полягає в тому, що в першому ви­падку чек виписує банк імпортера за дорученням свого клі­єнта, а в другому — сам імпортер і здає його своєму банку.

222

Подальші операції здійснюються так. Банк імпортера відсилає чек експортеру, який пред'являє його до оплати в свій банк. Банк експортера оплачує чек за допомогою ко­респондентських зв'язків з банком імпортера.