Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 22

З 1992 р. у будівництві діють нові кошторисні норми і ціни. Договірна ціна включає також ряд інших витрат і доплат, серед яких треба виділити окремо ті, що викли­кані формуванням ринкових відносин. До них слід віднес­ти: витрати і доплати, пов'язані з придбанням частини ма­теріальних цінностей для будівництва за договірними ці­нами, збільшенням фактичної заробітної плати, надбавка­ми “на ризик” та ін. Розміри таких витрат і доплат пого­джуються замовниками і підрядниками у межах, що реко­мендуються. Додаткові витрати і доплати оплачуються що­місяця з рахунку фінансування, і вони не входять до об­сягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

Все вітчизняне та імпортне устаткування, придбане для будов і об'єктів, що споруджуються за планом державних централізованих капітальних вкладень, оплачується з ра­хунку фінансування. Якщо при цьому недостатньо бюд­жетних асигнувань для оплати придбаного устаткування, то банки надають кредит.

Проектні роботи, що виконуються за рахунок коштів, виділених для державних централізованих вкладень, опла­чуються за договірними цінами на проектування з рахунку фінансування в порядку, встановленому у договорі на ви­готовлення (передачу) науково-технічної продукції. Ці роз­рахунки за домовленістю сторін провадяться або одночас­но після виконання всіх замовлених робіт (наприклад, за всю робочу документацію на другий та наступні роки бу­дівництва), або за етап цих робіт тощо.

Витрати діючих підприємств на технічне переозброєн­ня, реконструкцію і розширення виробництва за рахунок їх власних коштів при підрядному способі будівництва оп­лачуються безпосередньо з розрахункових рахунків цих підприємств. В умовах переходу до ринку відповідальність за цільове й ефективне використання власних коштів на

238

капітальні вкладення несуть учасники будівництва. У зв'яз­ку з цим банки не провадять оформлення фінансування, не здійснюють контроль у ході будівництва так, як це вони роблять при фінансуванні державних централізованих ка­пітальних вкладень.

Фінансування будівництва при господарському способі може провадитися двома методами: у міру виконання об­сягу робіт і за елементами витрат. Вибір того чи іншого методу фінансування залежить від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.

При фінансуванні у міру виконання обсягу робіт (таким чином фінансують при кошторисній вартості робіт на бу­дові або об'єкті вартістю понад 100 тис. крб. у цінах 1984 р.) банк оплачує будівельно-монтажні роботи, виконані відді­лом (управлінням) капітального будівництва, та перера­ховує останньому необхідні йому грошові кошти. Оплата будівельно-монтажних робіт провадиться, як правило, що­місяця на підставі платіжних доручень дирекції підприєм­ства.

Кошти за виконані роботи перераховуються з розрахун­кового рахунку основної діяльності підприємства, а у від­повідних випадках—з рахунку фінансування, на розрахун­ковий рахунок по капітальному будівництву, який відкри­вається відділу капітального будівництва. При оплаті ро­біт з рахунку фінансування з їх повної кошторисної вар­тості утримуються планові нагромадження, економія від планового зниження собівартості цих робіт, а також амор­тизаційні відрахування на повне відтворення основних фон­дів будови.

Оскільки відділ капітального будівництва не наділяєть­ся власними грошовими засобами і не користується банків­ським кредитом, то дирекція підприємства щоквартально перераховує йому необхідні грошові кошти, джерелом яких є асигнування на капітальні вкладення.

Фінансування за елементами витрат провадиться з роз­рахункового рахунку підприємства чи організації. З цього рахунку оплачуються всі витрати на будівництво: придбан­ня устаткування, будівельних матеріалів, деталей, блоків і конструкцій, на виплату заробітної плати робітникам, при­дбання проектно-кошторисної документації та ін. Цей ме­тод фінансування застосовується, якщо кошторисна вар­тість будівельно-монтажних робіт — до 100 тис. крб. і від­різняється від попереднього (фінансування у міру вико­нання обсягу робіт) тим, що не відкривається розрахунко­вий рахунок по капітальному будівництву і не провадять­ся між дирекцією підприємства та його відділом капіталь-