Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 20

річний план капітальних вкладень (форма № 7); виписка з переліку будов і об'єктів виробничого призначення; ти­тульний список; копія зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва; підрядний контракт.

Крім того, банки можуть запросити від інвесторів і інші документи, зокрема розрахунки джерел фінансування, внут-рішньозабудовний титульний список тощо.

План капітального будівництва, перелік будов і об'єк-

234

тів виробничого призначення і титульні списки е основними документами для оформлення фінансування державних централізованих капітальних вкладень. Ці документи над­ходять до фінансуючих установ банку безпосередньо від їх вищого органу. План капітального будівництва включає дані про обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтаж­них робіт, виділених на поточний рік, завдання введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, строки їх введення та ін.

Перелік будов і об'єктів виробничого призначення роз­робляється в складі перспективних прогнозів розвитку еко­номіки. Вони включають основні техніко-економічні показ­ники цих будов і об'єктів (введення в дію виробничих по­тужностей, обсяги капітальних вкладень і будівельно-мон­тажних робіт тощо).

Титульний список будов містить у собі дані про строки будівництва кожної будови, її виробничі потужності, основ­ні фонди, обсяги капітальних вкладень і будівельно-монтаж­них робіт та іншу інформацію. Ці дані визначаються як у цілому по будові, так і на кожний рік будівництва. Титульні списки будов, що споруджуються за рахунок централізова­них капітальних вкладень і державного кредиту, затверд­жуються міністерствами і відомствами України, обл- (міськ-) виконкомами або в порядку, встановленому ними.

Якщо базисна кошторисна вартість будов виробничого призначення, науки, торгівлі, комунального господарства й охорони здоров'я становить 50 млн крб. і більше, а адміні­стративних будівель, об'єктів спортивного й видовищного призначення, санаторіїв, будинків відпочинку та пансіона­тів — 10 млн крб. і більше, то титульні списки цих будов погоджуються з Міністерством економіки України.

Внутрішньозабудовчий титульний список на відміну від титульного списку, який складається на весь період бу­дівництва, розробляється тільки на один рік. Він являє со­бою деталізацію основних показників титульного списку на даний рік і затверджується незалежно від кошторисної вартості будови керівниками підприємств і організацій-інвесторів.

Наявність затвердженої у встановленому порядку про­ектно-кошторисної документації перевіряється установами банків у місячний строк після оформлення фінансування будови. Безпосередньо на будові виявляють фактичну на­явність і комплектність цієї документації, проходження і врахування зауважень державної експертизи. Особлива увага звертається на ту її частину, де перевіряється від­повідність документації на будівництво санітарно-гігієніч-

235

ним та економічним вимогам, правильність її затвердження.

Банк ретельно перевіряє документи, що надійшли до нього для оформлення фінансування будови. Головна ме­та такої перевірки — не допустити фінансування будов і об'єктів, які не включені в план-контракт, не мають затверд­женої проектно-кошторисної документації або яким виді­лені капітальні вкладення, встановлений обсяг будівельно-монтажних робіт і грошові кошти в розмірах, менших, ніж потрібно для їх завершення в нормативні строки, що при­зводить до розпорошування коштів, зростання незаверше­ного будівництва та завдає величезних збитків суспіль­ству.

Оформлення фінансування будов, що споруджуються за планом державних централізованих капітальних вкладень, завершується складанням банківськими працівниками вис­новку про відповідність наданих ним документів встановле­ним вимогам. Керівник установи банку затверджує його і підписує розпорядження бухгалтерії про відкриття фінан­сування будови.

Фінансування витрат на технічне переозброєння, ре­конструкцію і розширення діючих державних підприємств, а також на будівництво об'єктів соціального призначення за рахунок власних коштів провадиться на підставі підряд­них контрактів на капітальне будівництво. Питання про надання банку титульних списків та інших документів ви­рішується на місці інвесторами, підрядними організаціями та установами банку.