Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 8

Сімейним студентам (одному з подружжя) вищих нав­чальних закладів, що навчаються з відривом від вироб­ництва, надається кредит на цілі з розсуду позичальника у сумі, погодженій на строк до десяти років із стягненням мінімального процента — на рівні плати по вкладах до за­питання.

Серед кредитних операцій комерційних банків помітне місце займає обліковий кредит, що випливає з вексельного обігу. Вексель являє собою грошовий документ, що вміщує зобов'язання векселедавця або вказаної ним особи здійс­нити платіж у певний строк на певну суму. Кредитна уго­да виникає внаслідок купівлі банком векселя, по якому одержувачем коштів є його клієнт. Клієнт одержує гроші у формі готівки або переказом на поточний рахунок. Пе­редача векселя банку здійснюється шляхом індосаменту (передаточного надпису на документі). Одержувачем кош-

214

тів по індосованому векселю стає банк. Ця операція має назву “облік векселів”.

Банк може зберігати обліковий вексель до строку його погашення (пред'явлення до оплати боржнику). При необ­хідності комерційний банк може, в свою чергу, переобліку-вати вексель у центральному банку аналогічним способом.

До обліку в комерційних банках приймаються високо ліквідні векселі. У зв'язку з цим перевага надається то­варним векселям, що грунтуються на реальних товарних угодах. Оскільки векселі, як правило, виставляються на строк не більше 90 діб, обліковий банківський кредит є короткостроковим. Ціна купівлі векселя являє собою його номінальну вартість за мінусом облікової ставки (ставки облікового кредиту).

З вексельним обігом пов'язане надання ще одного кре­диту — акцептного. На відміну від облікового кредиту, який надається векселедержателю (одержувачу коштів по век­селю), акцептний кредит надається векселедавцю (платни­ку по векселю) і виступає гарантійною послугою. Кредитна угода оформляється з використанням переказного векселя. В цьому документі виставник векселя вказує платника, який повинен акцептувати вексель, тобто дати згоду здійснити платіж. Клієнт (платник) виставляє банку переказний век­сель. Банк його акцептує з умовою, що до настання строку платежу по векселю клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя. Позичальник (векселедавець) може використати акцептований банком вексель як платіжний засіб для купівлі товарів, оплати своїх зобов'язань перед іншими кредиторами, обліку у другому банку.

Облік векселя може бути здійснений у банку, що його акцептував. У цьому випадку банк стає не тільки гарантом, а й безпосереднім кредитором клієнта. Оскільки умовою акцептного кредиту є грошове покриття суми векселя по­зичальником до настання строку погашення векселя, банки пред'являють високі вимоги до надійності клієнтів. Якщо позичальник не виконав своїх зобов'язань перед банком-гарантом, то у відповідності з вексельним правом банк здійснює зворотну вимогу до векселедавця з наступним примусовим стягненням боргу з позичальника. За надання акцептного кредиту банк стягує акцептну комісію у розмірі 0,25 % у місяць.

Гарантійною послугою, крім акцептного, виступає аваль-ний кредит. Його призначення — покрити зобов'язання клі­єнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно. Авальний кредит існує у вигляді різноманітних форм гарантій або доручень: доручення по кредиту, гарантія платежу, гаран-

215

тія постачання, гарантія надання позички, податкові, митні, судові доручення. Банківські гарантії покликані компенсу­вати різні види ризику господарських партнерів клієнта. По звальному кредиту нараховується комісія, розмір якої залежить від виду вимог, що випливають з гарантії, а та­кож строку дії гарантії, і становить 1—2,5 %. Крім цього, за наданий кредит сплачується процент у відповідності з діючими ставками.

§ 3. Інвестиційні операції .

У банківській практиці інвестиційні операції означають вкладання коштів у цінні папери підприємствдержавних, колективних і приватних — на порівняно тривалий період часу.

Інвестиції певними рисами відрізняються від позичок.