Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 4

низькі витрати по зберіганню і реалізації застави. Залежно від того, наскільки заставлене майно відпові­дає даним вимогам, змінюється розмір позички, що видаєть­ся банком. Розмір позички під заставу майна встановлю­ється у процентах до ринкової вартості застави на момент укладення кредитної угоди. Перевищення ціни застави по­над суми кредиту слугує для .компенсації ризику втрати, збитку внаслідок зміни цін на майно. У випадку неплато­спроможності боржника кредитор має право реалізувати

207

заставу з метою відшкодування з виручених коштів боргу клієнта і витрат по реалізації. Виручка, що залишилася, повертається клієнгу Якщо виручена сума виявиться не­достатньою, кредитор має право фінансової претензії до по­зичальника.

У банківській практиці країн з ринковою економікою переважають такі носії забезпечення кредитів: гарантія або поручительство третьої сторони, переуступка контрак­тів, переуступка дебіторської заборгованості, товарні за­паси, шляхові документи, нерухоме майно, рухоме майно, цінні папери, дорогоцінні метали.

Гарантія (поручительство) — зобов'язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспро­можності. Гарантія (поручительство) оформляється як са­мостійне зобов'язання гаранта або за допомогою переда­вального надпису на вимозі боргу (індосаменту). В ролі гаранта (поручителя) можуть виступати банки.

Переуступка контрактів. Ця форма забезпечення засто­совується при кредитуванні будівельних компаній або фірм, що здійснюють регулярні поставки товарів (надання послуг) за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитую­чому банку, внаслідок чого надходження від замовника (покупця) по виплаті за контрактні роботи (товари, по­слуги) зараховуються в погашення заборгованості по по­зичках

Переуступка дебіторської заборгованості полягає в пе­редачі банку рахунків, що вимагають оплати за поставлені позичальником товари (виконані роботи, послуги). Можуть бути дві різновидності переуступки:

без повідомлення дебіторів. У цьому випадку грошові надходження від дебіторів передаються банку позичаль­ником;

з повідомленням дебіторів Тут дебітори здійснюють ви­плати безпосередньо банку.

Забезпечення товарними запасами. При цій формі за­ставою виступають партії сировини, матеріалів, готових ви­робів. Перевага надається товарам, торгівля якими ведеть­ся на біржі і по яких, таким чином, легко визначити ринкові ціни. Умовою використання товарних запасів як застави є їх страхування.

Існують два способи оформлення цього забезпечення: 1) під складські квитанції; 2) під розписки про зберігання товарів.

При першому способі заставлені товари вилучаються у позичальника, передаються на зберігання складської ком­панії Складські квитанції слугують забезпеченням кредиту.

208

Після погашення позички банк виписує ордер на видачу то­варів клієнту. При другому способі товари перебувають па відповідальному зберіганні у позичальника, але контроль за ними доручається представникам банку кредитора чи третім особам (наприклад, складській компанії). У цьому випадку забезпеченням слугують розписки про зберігання.

Найпоширенішим способом зберігання застави для по­зичальника є другий, оскільки перший пов'язаний з висо­кими витратами, що відбивається на вартості позички. Другий спосіб дозволяє знизити витрати по зберіганню застави, однак підвищує ризик банку. Надання позички під зберігальні розписки потребує високої надійності клієнта.

Способом забезпечення кредиту товарними запасами може бути вексель позичальника. Цей спосіб застосовуєть­ся при кредитуванні фірм роздрібної та оптової торгівлі. Робиться це так. Банк-кредитор оплачує товари фірмі-по­стачальнику позичальника Позичальник, одержавши то­вар, який юридичне належить банку, зобов'язується збе­рігати його до моменту погашення позички. Зобов'язання позичальника засвідчується векселем, котрий підлягає оп­латі за першою вимогою (пред'явленням) банка-кредитора. Якщо партія заставних товарів продана кінцевому спожи­вачу, то позичальник має право розпоряджатися виручкою тільки на підставі доручення банка-кредитора. Без доручен­ня виручка зараховується в погашення позички.