Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 21

Підприємства та організації, засновані на колективній формі власності, при здійсненні капітальних вкладень за рахунок виключно власних коштів ніяких документів для оформлення їх фінансування у банк не подають.

Усі грошові кошти, які виділені на капітальні вкладен­ня, концентруються в банку, що є передумовою забезпечен­ня безперервного і цільового фінансування витрат.

В умовах розвитку ринкових відносин і комплексного обслуговування банком підприємств і організацій останні зберігають власні кошти на капітальні вкладення, як пра­вило, на своїх розрахункових рахунках. Власні кошти, ви­ділені на капітальне будівництво, нині не відокремлюють­ся від інших коштів цих підприємств на окремих рахунках, як це було раніше. Це створює підприємствам необхід­ні умови для оперативного маневрування власними кош­тами.

Виділені з відповідних бюджетів та позабюджетних фон­дів кошти на фінансування капітальних вкладень, а та-

236

кож дозволений на ці цілі довгостроковий кредит зарахо­вуються банками на окремі рахунки.

Порядок фінансування капіталовкладень. Порядок фі­нансування капітальних вкладень залежить від того, чи включені вони до плану державних централізованих капі­тальних вкладень чи здійснюються за рахунок власних кош­тів підприємств і організацій, яким способом відбувається будівництво та які конкретно здійснюються витрати (на бу­дівельно-монтажні роботи, устаткування, проектні роботи, інші капітальні витрати). Ці фактори визначають джерела фінансування капітальних вкладень, рахунки, з яких воно провадиться, порядок розрахунків і характер банківського контролю в процесі фінансування.

Фінансування державних централізованих капітальних вкладень при підрядному способі будівництва являє собою забезпечення замовників грошовими коштами і контроль за їх використанням на цілі, передбачені підрядним контрак­том на капітальне будівництво. В умовах переходу до рин­ку контракт є основним правовим документом, що регулює взаємовідносини сторін і їхню майнову відповідальність за невиконання передбачених контрактом зобов'язань.

Процес фінансування таких капітальних вкладень вклю­чає:

оплату виконаних будівельно-монтажних та інших ро­біт у порядку, що встановлений контрактом;

відшкодування підрядним організаціям додаткових ви­трат у зв'язку з формуванням ринкових відносин;

оплату устаткування та інших капітальних витрат. Фінансування державних централізованих капітальних вкладень, джерелом якого є кошти бюджетів та позабюд­жетних фондів, провадиться банками з окремих рахунків.

Раціональна організація розрахунків за будівельно-мон­тажні роботи має забезпечувати своєчасне і повне повер­нення підряднику витрачених ним коштів, максимально впливати на скорочення строків будівництва та зниження його собівартості, а також створювати умови для контро­лю. При розрахунках за будівельно-монтажні роботи ви­користовувалися різні об'ємні вимірювачі виконаних ро­біт: конструкційні елементи й види робіт; етапи робіт; об'­єкти, пускові комплекси, черги будівництва, підприємства, будівництво яких закінчено і вони підготовлені до випуску продукції та надання послуг.

З 1992 р. замовник та підрядник, укладаючи між собою підрядний контракт на будівництво, самі встановлюють по­рядок розрахунків за виконані роботи (об'ємні вимірювачі, строки). Найпоширенішими сьогодні є розрахунки за робо-

237

ти, виконані за місяць. Вони проводяться в межах не більш як 95 % їхньої вартості на підставі платіжних вимог під­рядних організацій або платіжних доручень замовників, а також довідок про вартість робіт, виконаних за мі­сяць.

Остаточні розрахунки з підрядниками за виконані ними роботи на будовах і об'єктах провадяться після затверд­ження акта Державної комісії про прийняття їх в експлуа­тацію. Ці розрахунки грунтуються на договірних цінах на будівництво, які встановлюються замовниками і підрядни­ками при укладанні контракту. Договірна ціна в будівни­цтві визначається з використанням (як рекомендованих) державних кошторисних норм і цін.