Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 5

Забезпечення шляховими документами використовується при кредитуванні експортно-імпортних торговельних органі­зацій. У цьому випадку заставою по короткострокових по­зичках виступають документи, що підтверджують відван­таження товарів (коносаменти і накладні). Коносаменти застосовують при оформленні відвантаження товарно-ма­теріальних цінностей морським та річковим транспортом, накладні — іншими видами транспорту. Цей спосіб забез­печення кредиту оформляється шляхом індосування доку­ментів, вказаних їх власниками, на користь банку-креди­тора. Умовою надання кредиту під забезпечення шляховими документами є страхування вантажу.

Забезпечення нерухомим майном використовується, як правило, при наданні великих довгострокових позичок, які називаються іпотечними. Заставою по іпотечних позичках можуть виступати:

для промислових, торговельних фірм, фермерських гос­подарств — земельні ділянки, виробничі та сільськогоспо­дарські будівлі, приміщення, комунікації;

для індивідуальних позичальників — житлові будинки, квартири.

209

Забезпечення кредиту оформляється борговим зобов'я­занням позичальника — іпотекою. По деяких видах іпотеч­них позик (наприклад, споживчих кредитах на придбання житла) банк може продавати іпотеки позичальників індиві­дуальним інвесторам. Це відбувається шляхом випуску (емісії) цінних паперів (як правило, облігацій), які забез­печуються іпотеками. Облігації надходять до ринку цінних паперів і продаються. Виручені кошти банк спрямовує в обіг. Платежі позичальників по іпотечних позичках (вклади' для покриття кредиту і процент) розподіляються банком серед власників облігацій. Прибуток банку складається з різниці між позичковим процентом, який виплачує пози­чальник банку, і процентом по цінних паперах (облігаціях), який банк сплачує їх власникам.

Забезпечення рухомим майном. Заставою по позичках використовуються такі види рухомого майна:

для промислових, торговельних та інших фірм, фермер­ських господарств—обладнання, машини, інвентар, транс­портні засоби, худоба та ін.;

для індивідуальних позичальників — товари довгостроко­вого вжитку (а також особисті автомобілі).

Забезпечення цінними паперами. Заставою можуть бути цінні папери держави і корпорацій. Обов'язкова умова — висока ліквідність цінних паперів.

Позичкові кошти не повинні використовуватися на ку­півлю нових цінних паперів. Ця умова спрямована на об­меження біржової спекуляції позичальників та пониження ризику банкротства клієнтів.

Забезпечення  дорогоцінними металами. Як застава приймаються монети, зливки, вироби із золота, срібла, пла­тини, дорогоцінні камені та ін. Цей спосіб забезпечення кредиту в сучасний період використовується досить рідко.

Комерційні банки країн з розвинутою ринковою еконо­мікою використовують й інші види застави. Зокрема, при наданні позичок індивідуальним позичальникам як застава приймаються поліси страхування життя, свідоцтва про ощад­ні вклади, вимоги на виплату заробітної плати, при кре­дитуванні підприємств видобувних галузей — корисні ко­палини або контракти на постачання сировинних ресурсів, при кредитуванні фермерських господарств — урожай (зіб­раний або “на корені” за умови його застрахування).

Позички, що надаються комерційними банками, можуть погашатися двома способами: водночас і в розстрочку. По­гашення в розстрочку застосовується при поверненні вели­ких довгострокових кредитів або споживчих позичок. Існує декілька видів розстрочки платежів по позичках, які вра-

210

ховують особливості фінансового стану та господарських потреб клієнтів. Залежно від виду розстрочки міняється сума позички, оскільки позичковий процент нараховується на непогашену частку боргу. Чим швидше позичальник по­верне більшу частку боргу, тим дешевше в кінцевому під­сумку обійдеться йому позичка.

Можливі й інші засоби погашення позичок: з регресією платежів, за бажанням позичальника — достроково, на ви­могу кредитора — з попереднім повідомленням позичаль­ника.