Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 2

Депозитні сертифікати випускаються банками на строк від 90 діб до восьми років і можуть бути куплені в будь-який час протягом періоду їх дії з нарахуванням процентів з дня купівлі. Ті з них, які можна передавати іншим осо­бам, беруть участь в обігу на повторному ринку цінних па­перів, що дає можливість їх володільцям повернути вкла­дені кошти до закінчення встановленого строку дії вкладу. Як правило, депозитні сертифікати, що передаються, випус­каються з великими номіналами строком не більше одного року.

Дострокове вилучення вкладу, оформленого депозитним сертифікатом, що не передається, вимагає виплати штрафу та зниження процента до рівня, який нараховується на зви­чайний ощадний вклад.

У практиці діяльності Ощадного банку України засто­совуються (крім указаних вище) такі вклади, які прийма­ються від населення: договірні, молодіжні преміальні, цільо­ві на дітей, умовні, виграшні, грошово-речові виграшні, нагромаджувальні та ін.

Договірні вклади приймаються на строк не менше п'яти років у сумі не нижче 500 крб. Додаткові грошові внески та часткові видачі грошей по цих вкладах не провадяться. Одержати гроші з вкладу можна тільки у повній сумі. Піс­ля закінчення п'ятирічного строку з моменту оформлення вкладу власнику разом із сумою вкладу оплачується доход з розрахунку 8 % річних за весь період зберігання грошей у банку. При порушенні вкладником договірних умов до­ход виплачується в таких же розмірах, як по вкладах до запитання.

Молодіжні преміальні вклади приймаються від громадян у віці від 18 до 30 років. Вкладник сам визначає суму що­місячних перерахувань на вклад та дає доручення бухгал­терії підприємства (навчального закладу), де він працює (навчається), на перерахування протягом трьох років внес-

204

ків із заробітку (стипендії). Вклади можуть здійснюватися і готівкою, причому як вкладником, так і іншими особами. Часткова видача коштів з цього вкладу не допускається. По даному вкладу нараховується прибуток у розмірі 10 % річних і виплачується премія у розмірі двох місячних гро­шових внесків. При невиконанні умов нагромадження і зберігання вкладу доход виплачується як по вкладу до за­питання.

Цільові вклади на дітей приймаються на ім'я дітей ві­ком до 16 років. Строк зберігання вкладу в банку— не мен­ше 10 років. У цьому випадку власнику вкладу виплачується доход у розмірі 18 % річних, котрий видається разом із су­мою вкладу.

Умовними є такі вклади, при оформленні котрих уста­новлюється будь-який порядок видачі. Ці вклади вносяться на ім'я іншої особи, яка може розпоряджатися вкладом тільки при виконанні певних умов. Такими умовами можуть бути, наприклад, досягнення повноліття, закінчення учбово­го закладу та ін. Доход по даному виду вкладу виплачу­ється в розмірі 4 % річних.

По виграшних вкладах доход виплачується у формі ви­грашів, тираж яких провадиться два рази на рік — у квіт­ні та жовтні. В кожному тиражі на 1000 рахунків розігру­ються 25 виграшів: один розміром 200 %, два—по 100, два — по 50 і 20 — по 25 % середнього залишку вкладу за минуле півріччя.

Середній залишок вкладу, за яким визначається виграш, обмежується сумою в 1000 крб. Один вкладник може мати кілька виграшних вкладів. З 1 січня 1992 р. нові рахунки не відкриваються.

Грошово-речові виграшні вклади відрізняються від виг­рашних тим, що доход по них виплачується як грошима, так і товарами, а розмір вкладу, по якому визначається виграш, не повинен перевищувати 500 крб. За рахунок виграшу вкладник може купити один з видів товару, перелік яких має кожне відділення Ощадбанку. Йому надано право на купівлю товару, вартість якого на 25 % вище суми, що ви­пала на його рахунок як виграш за умови доплати необхід­ної суми. Для одержання в магазині товару вкладнику ви­писується цільовий розрахунковий чек. З 1 січня 1992 р. нові рахунки не відкриваються.

Розвиток депозитних операцій банків, особливо Ощад­ного, в сучасних умовах відчутно гальмується посиленням інфляції. Тому комерційні банки змушені поступево підви­щувати ставки депозитних процентів. Так, Укрощадбанк з 1 січня 1992 р. установив по строкових вкладах нові про-