Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 19

Особливості відтворення основних фондів будівельного виробництва та його продукції зумовлюють відносну са­мостійність і специфічні риси системи фінансування капі­тальних вкладень. Основними принципами її є прямий і планово-цільовий характер фінансування, його безперерв­ність, фінансування в міру виконання плану (контракту), контроль карбованцем у процесі фінансування та безпово­ротність надання коштів.

Прямий характер фінансування означає, що кошти на капітальні вкладення підприємства і організації одержують безпосередньо. Планово-цільовий характер фінансування полягає в тому, що кошти надаються тільки тим будовам, які забезпечені затвердженою проектно-кошторисною до­кументацією і прийнято відповідне рішення про їх здійс­нення.

Важливим принципом фінансування капітальних вкла­день є надання коштів підрядним та іншим організаціям відповідно до ходу виконання плану (контракту). Так, про­ектні роботи оплачуються після закінчення всіх робіт або етапу чи іншого показника обсягу цих робіт, будівельно-монтажні роботи — найчастіше за виконаний за місяць об­сяг цих робіт, устаткування — після комплексної його по­ставки, а при надходженні “розсипом” — у міру його над­ходження на будову.

Необхідність безперервного фінансування зумовлена без­перервністю самого будівництва. При виконанні річного пла­ну капітальних вкладень та вводу в дію основних фондів і виробничих потужностей кошти надаються понад річний план, але в межах кошторисної вартості будови і за умови, що це наближує строки її закінчення.

Невід'ємною рисою фінансування є контроль за ефек­тивним використанням коштів на капітальні вкладення з боку банків і органів господарського управління. Особливе значення він має при фінансуванні капітальних вкладень за рахунок державних та інших централізованих коштів.

При фінансуванні їх за рахунок власних коштів інвесто­рів останні самі заінтересовані в ефективності капітальних вкладень, тому банки можуть не контролювати такі вкла­дення. Лише на прохання інвесторів на договірних засадах за окрему плату вони можуть здійснювати такий контроль, наприклад, перевіряти якість проектно-кошторисної доку-

233

ментації або проводити контрольні обміри сплачених буді­вельно-монтажних та інших робіт.

Поворотне надання коштів, або кредитування провадить­ся на умовах поворотності наданих коштів у конкретні стро­ки та визначених розмірах.

Банки надають довгостроковий кредит на капітальні вкладення переважно на тих же принципах, на яких про­вадиться фінансування. Крім того, кредитування є пово­ротним, платним, строковим. Довгострокове кредитування повніше, ніж безповоротне фінансування відповідає умовам переходу до ринку. Необхідність погашення кредиту й опла­ти процентів за користування ним більшою мірою спону­кає позичальників до раціонального техніко-економічного обгрунтування напряму і розміру кредиту, сприяє по­силенню режиму економії в процесі його використання, а також є засобом контролю за окупністю капітальних вкла­день.

Порядок відкриття фінансування капіталовкладень. Бан­ки провадять фінансування капітальних вкладень за дору­ченням інвесторів. Воно починається лише після того, як банк переконається в додержанні інвестором умов, які за­безпечують раціональне використання коштів, що виділя­ються на капітальні вкладення. Такими умовами є:

забезпечення будов і об'єктів затвердженою проектно-кошторисною документацією;

включення їх у план капітального будівництва, перелік будов і титульні списки;

виділення капітальних вкладень і грошових коштів у суворій відповідності з нормами тривалості будівництва.

Дотримання кожної вимоги підтверджується відповідни­ми документами, які надходять до установ банків у вста­новленому порядку.

Порядок оформлення фінансування залежить від того, як здійснюються витрати — згідно з планом державних централізованих капітальних вкладень чи за рахунок влас­них коштів інвесторів.

Для оформлення фінансування державних централізова­них капітальних вкладень у банк надходять такі документи: