Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 16

Агентські функції відрізняються від суто довірених тим, що клієнт не втрачає уповноважень власника, а лише упов­новажує банк здійснити операції від імені власника. Агент­ські функції включають: зберігання манна, інвестиційні та комерційні операції за дорученням власника, оплату ра­хунків, оплату податків, операції купівлі-продажу, оформ­лення та відновлення страхових полісів та інше юридичне обслуговування.

Фірмам комерційні банки надають такі види трасто­вих послуг: розпорядження активами, агентські операції, ліквідація підприємств. Вони звертаються до трастових пос­луг банків для організації облігаційних позик. У цьому разі банк бере на себе функції зберігання застави (по за­безпечених облігаціях), розміщення цінних паперів, оплати процентів та погашення позички, розпорядження фондом погашення позики. Комерційні банки надають фірмам по­слуги з управління пенсійними фондами та фондами часткової участі в прибутках працівників фірми.

Агентські посередницькі операції виникають при обміні вилучених фірмою цінних паперів у зв'язку з роздрібненням акцій, об'єднанням або реорганізацією фірм.

У разі ліквідації фірми обслуговуючий її банк за дору­ченням керівництва фірми проводить операції по обліку ак­тивів, реалізації майна, розрахунках з кредиторами та бюд­жетом, розподілу одержаних коштів між акціонерами.

Доход від трастових послуг банків формується за ра­хунок комісійних винагород, у котрі включаються: щорічні відрахунки від доходів траста, щорічний внесок з первісної суми траста, внесок із суми траста після закінчення строку дії траст-договору. Ставки внесків і відрахувань диферен­ційовані залежно від видів трастів і пов'язаних з ними послуг з управління трастами.

Послуги банків по зберіганню цінностей зумовлені тим, що банки мають спеціально оснащені, важкодоступні для викрадачів приміщення. Ці послуги надаються у двох фор­мах: надання клієнтам сейфів для зберігання цінностей, зберігання цінностей у сталевій камері.

При першій формі послуг банк здає клієнту в оренду сейф, котрий використовується ним для зберігання цінних паперів, документів, страхових полісів, коштовностей та при­ватних речей, що мають цінність тільки для володільця. Клієнт не сповіщає банк про вміст сейфа. Банк зобов'язу­ється забезпечити зберігання сейфа та доступ до нього ви­ключно клієнта й уповноважених ним осіб.

При іншій формі послуг банк приймає цінності згідно з указаним у договорі переліком для зберігання в спеціаль-

228

них стальних камерах. Володілець може уповноважити банк провадити операції з управління цінностями під час дії строку, наприклад, одержувати доход по облігаціях та за­раховувати його на поточний рахунок під час довгостроко­вого відрядження клієнта.

Плата за зберігання послуги стягується банком у формі комісійної винагороди, котра встановлюється у формі про­цента до вартості прийнятих на зберігання цінностей.

§ 5. Фінансування і кредитування капітальних вкладень

Комерційні банки провадять операції по фінансуванню і кредитуванню капітальних вкладень.

Капітальні вкладення являють собою використання сус­пільством валового національного продукту на створення нових, а також технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних фондів виробництва і неви­робничого призначення. Капітальні вкладення мають важ­ливе народногосподарське значення, яке визначається рол­лю зновустворених або модернізованих засобів праці в про­цесі виробництва матеріальних благ. Як важливий фактор розширеного суспільного відтворення капітальні вкладення спрямовані на створення матеріально-технічної бази сус­пільства, впровадження в народне господарство досягнень науково-технічного прогресу, формування матеріальних умов для зростання й удосконалення суспільного виробни­цтва і підвищення матеріального добробуту народу.

Сучасна інвестиційна політика вимагає забезпечити со­ціальну спрямованість і високу народногосподарську ефек­тивність капітальних вкладень, а також їх використання переважно на технічне переозброєння і реконструкцію дію­чих підприємств.